Jste zde

Podíleli jsme se na příručce pro regeneraci zanedbaných ploch ve městech

30.04.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT spolupracovalo na tvorbě publikace, která by měla vlastníkům a budoucím stavebníkům pomoci zorientovat se v problematice oživování brownfieldů. Její vznik zaštítila Česká rada pro šetrné budovy.

Šetrný a udržitelný přístup k výstavbě se neprojevuje jen technickým a technologickým řešením budov a volbou použitých, například recyklovaných, materiálů. O vlivu na životní prostředí se rozhoduje už při výběru vhodného pozemku pro realizaci záměru. Z toho důvodu vznikla Příručka pro investory při revitalizaci brownfieldů k aplikaci principů energetické efektivity a udržitelnosti, na které se autorsky podíleli vedoucí oddělení Participativní plánování a design Tomáš Vácha a Martina SýkorováLaboratoře udržitelné výstavby ČVUT UCEEB.

Vzrůstajícímu počtu obyvatel ve městech přímo úměrně odpovídá tlak na realizaci nové rezidenční zástavby i jejího zázemí (např. školek, obchodů, sportovišť). Tato výstavba probíhá nejčastěji na periferiích daleko od center. Dochází tím k dlouhodobě neudržitelnému prostorovému růstu měst, vytváření negativního vlivu na životní prostředí a vyčerpávání cenných přírodních zdrojů při zabírání dalších zelených nebo zemědělských ploch.

Příručka na tento stav reaguje a navrhuje jedno z možných řešení – revitalizaci zanedbaných a nevhodně využívaných ploch, které se nacházejí převážně v centrálních částech měst. Cílem je motivovat zástupce samosprávy, vlastníky pozemků i budoucí investory k přeměně těchto brownfieldů na nové rezidenční či obchodní čtvrti.

Příručka popisuje výhody takového rozhodnutí (lukrativnost a dobrá dostupnost, finanční i kulturní přínos pro obec) a zároveň se snaží reagovat na nejčastější obavy, kvůli nimž vlastníci a potenciální investoři nechávají tyto nemovitosti bez povšimnutí. Zejména se jedná o obavy z komplikací při přípravě revitalizace málo prozkoumaného brownfieldu a nejasnosti ohledně délky přípravy a složitosti či finanční náročnosti realizace. Nad rámec těchto informací publikace přináší přehled přístupů k šetrnému stavění, které lze při oživování zanedbaných ploch využít.