Jste zde

Zkoušíme možnosti ochrany dřeva pomocí oxidu titaničitého

30.03.2020

Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT zkoumají působení oxidu titaničitého na povrch dřeva. Získaná data budou sloužit k vytvoření nové metody pro posouzení vlivu fotoaktivních materiálů na dřevní hmotu.

V Laboratoři elektronové mikroskopie a mikroanalýzy ČVUT UCEEB probíhají zkoušky působení vrstvy TiO2 nanesené na povrch dřeva. Na mikro a nano úrovni je interakce zjišťována pomocí vysokorozlišovacího rastrovacího elektronového mikroskopu (High Resolution Scanning Electron Microscopy - HRSEM) a transmisního elektronového mikroskopu (TEM). Ke studiu změn na molekulární úrovni používáme infračervenou spektroskopii s Fourierovou transformací (FTIR). Pomocí FTIR je možné zkoumat změny ve vazbách polymerů, které tvoří dřevní hmotu, tj., ligninu a polysacharidech.

Porovnáváme vzorky s vrstvou TiO2 vystavené urychlenému stárnutí a venkovní expozici s exempláři bez působení vnějších vlivů. Dopad aplikace TiO2 bude dále podrobněji zkoumán.

 

  

                            Nedegradované buňky, zvětšení 1500x                                    

Vzorky ošetřené TiO2, degradované buňky UV zářením, bílé plochy TiO2, zvětšení 5000x.

Projekt Interakce mezi povrchem dřevní hmoty a planárními částicemi TiO2 byl podpořen Grantovou agenturou České republiky.