Analýza potenciálu a podmínek rozvoje mikrokogenerace v ČR a návrh vhodného systému její podpory

Registrační číslo: TK04010286
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Jakub Maščuch
Zahájení: 01.01. 2022
Ukončení: 31.12. 2023
Partneři: SEVEn, z.ú.

Vymezit dlouhodobý technický a ekonomický potenciál rozvoje tzv. mikrokogenerace (MK), tj. v ČR zatím jen marginálně využívaných kombinovaných zdrojů elektřiny a tepla velmi malých výkonů, o mezním elektrickém výkonu 10 kW. Cílovými trhy pro její uplatnění by měly být především domácnosti a malé instituce a firmy. Druhým stěžejním cílem je na základě získaných poznatků z první (analytické) fáze identifikovat vhodná opatření, která povedou k omezení či odstranění bariér administrativního či jiného (neekonomického) charakteru, které se ve vztahu k instalaci a provozu MK za současného regulačního rámce vyskytují. Třetím a neméně důležitým cílem je pak navrhnout takové nástroje ekonomické povahy, které by při minimalizaci nároků na státní rozpočet rozvoj MK u nás účinným způsobem podpořily.