Autonomní energetické centrály

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004894
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Zahájení: 01.04. 2017
Ukončení: 30.09. 2018
Partneři: Atrea s.r.o.

Předmětem projektu je vývoj autonomní energetické centrály, která umožní vytápění, větrání se zpětným získáváním tepla, chlazení a přípravu teplé vody ve všech typech budov s primárním požadavkem na využití obnovitelných zdrojů energie, zejména s výhledem nové generace budov s téměř nulovou spotřebou energie. Projekt reaguje na Směrnici evropského parlamentu a rady 2010/31/EU, která nařizuje snižování spotřeby energie a využívání zdrojů energie z obnovitelných zdrojů. Podle této Směrnice mají být od 31. prosince 2020 všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Nové budovy musí splňovat přísné požadavky na minimální energetickou náročnost. Z hlediska dodávky energií jsou preferována ústřední nebo bloková zařízení, která využívají energii z obnovitelných zdrojů vč. tepelných čerpadel. Projekt řeší problematiku energetického hospodářství v budovách s téměř nulovou spotřebou energie, kdy primárním cílem je zajistit celoročně komfortní podmínky pro pobyt osob bez vysokých nároků na spotřebu energie.