Envimat

Český katalog environmentálních parametrů stavebních materiálů a konstrukcí
Envimat je český interaktivní webový katalog stavebních materiálů, který uvádí jejich environmentální parametry, získané metodou posuzování životního cyklu (LCA). Umožňuje jednoduše hodnotit a porovnávat dopady životního cyklu zvolených stavebních materiálů, prvků i konstrukcí na životní prostředí.  Vznikl již v roce 2010 a je využíván především jako veřejně přístupná podkladní databáze LCA dat pro certifikaci udržitelnosti budov SBToolCZ a jako pomůcka při výuce integrovaného navrhování budov na českých technických univerzitách. Jeho vznik významně napomohl rozšíření povědomí odborné veřejnosti o environmentálních dopadech stavebních materiálů.

Envimat zahrnuje databázi materiálů s LCA parametry: Spotřeba primární energie (PEI), Potenciál globálního oteplování (GWP), Potenciál okyselování prostředí (AP), Potenciál eutrofizace prostředí (EP), Potenciál ničení ozonové vrstvy (ODP) a Potenciál tvorby přízemního ozónu (POCP).

Envimat vznikl za podpory Evropské unie a projektů ČVUT v Praze: SGS10/011/OHK1/1T/11, SGS11/008/OHK1/1T/11, SGS12/006/OHK1/1T/11, SGS12/006/OHK1/1T/11 a OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091 – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov.

http://envimat.cz/

O výsledku

Envimat je první český interaktivní katalog stavebních materiálů a konstrukcí, sloužící k posuzování a porovnávání jejich dopadů na životní prostředí. V březnu 2011 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky uvádění stavebních výrobků na trh. Dokument zavádí nový požadavek na požadavek na udržitelné využívání přírodních zdrojů. V řadě zemí, například ve Francii, Německu, Rakousku či Švýcarsku, jsou veřejně dostupné databáze místních stavebních materiálů, ve kterých je možné dohledat vliv stavebních výrobků na životní prostředí. V České republice dosud podobná databáze chyběla.