Formulace zadání proměny veřejných prostranství

Nabídka služby

Pomáháme obcím formulovat zadání budoucí podoby veřejných prostranství. Nejprve provádíme základní expertní analýzu prostoru z pohledu různých odborností a prvotní rozhovor se zástupci obce. Dále pak navazuje zapojení místních do přípravy zadání a komunikace s dotčenými orgány, aby se předešlo nepříjemným překvapením v podobě jejich nesouhlasu s navrženým řešením.

Výsledkem je zadání, které se opírá o znalosti a zkušenosti řady odborníků.

Na základní expertní analýzu prostoru z pohledu různých odborností a prvotní rozhovor se zástupci obce budou navazovat tři základní aktivity:
 • Zapojení místních do přípravy zadání – procházka po veřejných prostranstvích
 • Komunikace s dotčenými orgány
 • Formulace zadání týmem odborníků
 • Poznatky z těchto aktivit budou začleněny do jednoho výsledného dokumentu – Zadání studie, které bude sloužit jako podklad pro výběr zpracovatele/projektanta studie.  

Kdo formulaci zadání využije?
Tvorba zadání je určena osvíceným představitelům obcí, kteří:
 • zastávají názor, že v úvodu plánování mohou komunikováním svých záměrů s odborníky a předběžnými konzultacemi s dotčenými orgány předejít nepříjemným překvapením (neproveditelnost záměru kvůli nedostatečné kapacitě technické či dopravní infrastruktury atp.) v další fázi projektu, tedy při architektonickém návrhu veřejného prostranství,
 • chápou důležitost zapojení veřejnosti do plánování veřejných prostranství, která podle nich mají dobře sloužit různým skupinám místních, a snaží se proto zvolit vhodný způsob a načasování tohoto procesu,
 • chtějí prostřednictvím komunikace s odborníky, dotčenými orgány a obyvateli zajistit individuální přístup k proměně veřejného prostranství již v úvodní fázi plánování.

Jak celý proces probíhá?
Na základní expertní analýzu prostoru z pohledu různých odborností a prvotní rozhovor se zástupci obce budou navazovat tři základní aktivity:
1) Zapojení místních do přípravy zadání – procházka po veřejných prostranstvích
Dvouhodinová procházka představuje atraktivní způsob, jak zjistit pohledy a potřeby obyvatel a dalších uživatelů obecních veřejných prostranství a seznámit je se záměry obce.
Jak probíhá?
 • Procházka začíná jednoduchým hromadným hodnocením aktuálního stavu veřejných prostranství nad mapou obce (např. oblíbená a neoblíbená, problematická místa).
 • Účastníci procházky jsou následně rozděleni do několika skupin, v nichž pod vedením nestranného odborníka procházejí předem určená veřejná prostranství.

 • Během procházky:
 • je zjišťován vztah obyvatel k místním veřejným prostranstvím,
 • získán vhled do jejich vnímání a užívání obyvateli,
 • jsou mapovány klady, zápory a problémy prostranství i jejich paměť a historie.
2) Formulace zadání
Odborníci z ČVUT UCEEB zformulují zadání k danému veřejnému prostranství. K dispozici je celá řada specialistů na technická odvětví (urbanismus, krajinářská architektura, dopravní infrastruktura, veřejné osvětlení) i na nové technologie a inovace. Míra zapojení jednotlivých expertů bude odpovídat potřebám daného místa.
Jak probíhá?
 • Odborné zhodnocení místa a jeho potřeb i dalšího možného směřování, tzv. SWOT analýza.
 • Formulace zadání, které bude sloužit jako podklad pro zpracovatele studie.
 • Komunikace návrhu zadání se zástupci obce i dotčenými orgány.
3) Komunikace s dotčenými orgány
Zajištění společné schůzky s klíčovými dotčenými orgány, jejichž zástupci se budou vyjadřovat k návrhu veřejného prostranství v dalších fázích projektové dokumentace. Přítomni budou odborníci z ČVUT UCEEB i představitelé obce.
Jak probíhá?
 • Odborná schůzka bude vedena nad návrhem zadání.
 • Budou diskutovány klíčové body zadání dle jednotlivých odborností (například možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, požadavky na počty parkovacích stání či možnosti zklidnění dopravy v určitém úseku). 
   
Co získáte?
Zadání, které se bude opírat o znalosti a zkušenosti řady odborníků ČVUT UCEEB.
Zadání, které bude projednané s dotčenými orgány, díky čemuž budou do budoucna minimalizována nepříjemná překvapení v podobě jejich nesouhlasu s navrženým řešením.
Odborné zapojení veřejnosti do přípravy zadání pod vedením socioložky a urbanistky, jež v komunikaci s veřejností vystupují jako nestranné facilitátorky, které udrží diskusi v mantinelech z hlediska tématu i případných emocí.
Stanete se informovanými představiteli obce, kteří mají dostatečný přehled o pohledu odborníků i dotčených orgánů na dané veřejné prostranství a zároveň naslouchají svým obyvatelům a jejich názorům a potřebám.