Funkcionalizovaná nanovlákna pro sběr, identifikaci a dlouhodobé skladování pachových stop

Registrační číslo: VI20152018010
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
Řešitel: prof. Ing. Evžen Amler, CSc.
Zahájení: 01.09. 2015
Ukončení: 31.12. 2018

Vytváříme kvalitativně novou metodiku pro zachycení a rozpoznání molekulární skladby pachové signatury člověka a její uchovávání ve vybraných rozpouštědlech na bázi rozpustitelných nanovláken. Nová metodika umožní zvýšení citlivosti, průkaznosti a informačního obsahu lidské pachové stopy.

Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitativně nového systému pro sběr pachových stop a jejich uchovávání ve vybraných rozpouštědlech na bázi rozpustitelných nanovláken. Vytvořený systém umožní ultrasenzitivní adhezi pachových molekul na modifikovaný nanovlákenný povrch s následným převedením pachových stop do vhodné podoby pro uchovávání, transport nebo případně pro další chemické analýzy vedoucí k digitalizaci pachové stopy. Tyto pokročilé chromatografické případně spektroskopické metody umožní tvorby digitálních pachových databází, čímž se docílí neomezeně dlouhodobého uchovávání informací o pachových stopách v době jejich odběru. Sběrný systém bude vytvořen z polymerních vláken vyrobených pomocí elektrostatického zvlákňování. Metoda umožňuje jednoduchou a efektivní tvorbu netkané textilie s velkým adsorpčním povrchem a velkou porozitou, které mohou být modifikovatelné pro dosažení optimálních fyzikálně-chemických podmínek.

V synergickém výzkumu, který bude pokročilými metodami kapalinové a plynové chromatografie s hmotnostní detekcí testovat zachycení pachových molekul, bude hledáno optimální rozpouštědlo nebo soubor rozpouštědel, které zachytí a umožní uschovat maximální počet pachových molekul v původních kvantitativních poměrech. Tato nová metoda sběru umožní efektivní a reprodukovatelné zachycení širokého spektra molekul tvořících lidský pach a díky kontrolované rozpustnosti umožní jednoduchý převod molekul do kapalného stavu a jejich vysoce přesnou analýzu pomocí analytických metod. Tento celosvětově nový přístup povede nejen ke zvýšení citlivosti v porovnání se stávajícími technikami, nejen ke zvýšení informačního obsahu pachové stopy, ale i ke zvýšené reprodukovatelnosti, k průkaznosti a k možnosti digitálního záznamu, což může signifikantně zvýšit důvěru soudů k těmto kriminalistickým poznatkům. Zaměření projektu je v souladu s hlavním cílem Programu mimo jiné v rámci rozvojenových technik a technologií pro odhalování, dokazování trestných činů.