Návrh a ověření vlastností betonů s recyklovaným pískem ze stavebních a demoličních odpadů

Registrační číslo: LTAIN19205
Poskytovatel: MŠMT ČR – Program Inter excellence
Řešitel: prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Zahájení: 01.01. 2020
Ukončení: 31.01. 2022
Partneři: Department of Civil Engineering Manipal University Jaipur

Hlavním cílem projektu je základní výzkum v oblasti využitelnosti recyklovaného písku jako náhrady přírodního písku v betonu. Základní výzkum bude prováděn na základě experimentálního ověření vlastností recyklovaného písku v závislosti na způsobu demolice a recyklace v obou lokalitách a následného ověření vlastností betonů, kde bude přírodní písek nahrazen recyklovaným pískem ze stavebních a demoličních odpadů.

Dílčími cíli projektu jsou zmapování demoličního a recyklačního procesu v obou lokalitách a ověření kvality a vlastností recyklovaného písku neboli jemné frakce recyklovaného kameniva ze stavebního a demoličního odpadu. Dále ověření možností jeho použití jako náhrady přírodního písku v betonech. Na závěr budou tato řešení porovnána z hlediska dopadů na životní prostředí.

Motivací pro tento projekt je maximalizace využití recyklovaných surovin ve stavebnictví, sdílení poznatků v této oblasti ve zcela odlišných lokalitách a celkové snížení dopadů urbanizace na životní prostředí v obou lokalitách.

Aktivita vznikla jako součást projektu LTAIN19205, podpořeného z programu Inter Excellence.