Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

Aktualita, 27.09.2018

V Cirkulárním hubu v Kampusu Hybernská dne 20. září proběhla konference na téma cirkulární ekonomika ve stavebnictví. Cílem bylo navázat na setkání stakeholderů z tohoto oboru, které proběhlo v roce 2017, a ze kterého vyplynula celá řada bariér, které brání zavádění těchto principů do praxe. Mezi ně patří i obecná nedůvěra ve stavební výrobky z druhotných surovin. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto zadalo vypracování Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, od kterého si odborná veřejnost slibuje prolomení bariér a zahájení spolupráce.

První vlaštovky pozitivní praxe na konferenci představili zástupci developerů, recyklátorů i architektů.

I přes dalekosáhlé a komplexní diskuze se vracíme opět na začátek. Hlavní bariérou pro rozvoj recyklace i cirkulární ekonomiky ve stavebnictví jsou nízké skládkovací poplatky a nepřiměřeně nízké ceny přírodních surovin.

Využívání druhotných surovin je nezbytnou nutností pro navyšování surovinové bezpečnosti. Česká republika je až z 80 % závislá na dovozu surovin a míra recyklace je v některých oblastech ne zcela uspokojivá. Stavebnictví se stává sektorem, který spotřebovává 50 % všech světových zdrojů a dle posledních zpráv je celosvětově například stav zásob písku alarmující. Světu docházejí suroviny, a tak je nezbytné začít hledat spolupráci v rámci celého dodavatelsko-odběratelského cyklu a na budovy a stavebnictví se začít dívat z jiné perspektivy. Budovy jsou totiž očividně jedním z důležitých zdrojů stavebních materiálů budoucnosti a na budovy je tak možné začít pohlížet jako na materiálové banky.

Právě popis konkrétních vlastností druhotných surovin souvisejících s důležitostí jejich prosazování v návrzích, projektech a výstavbě budov, si klade za cíl nový Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, který na akci představil Antonín Lupíšek z ČVUT: „Katalog poskytne informace pro projektanty a architekty, kterým přehlednou formou ukáže, jakým způsobem a za jakých podmínek je možné recyklovat stavby. Zástupcům státní správy ukáže příklady dobré praxe tak, aby mohli požadavky na recyklaci více zohledňovat ve státních zakázkách a zpracovatelům stavebních odpadů a stavebním firmám pomůže se stanovením postupů a určením požadavků na nové výrobky využívající recyklovanou složku.“  Na projekt se můžete podívat na následujícím odkaze www.recyklujmestavby.cz

Pomoci by mohlo cirkulární strategické plánování rozvoje měst i nová komunikační platforma.

V odpoledním workshopu účastníci pracovali na konceptu cirkulárního města. V Praze totiž INCIEN ve spolupráci s BIC Brno v současnosti pracuje na prvním českém Cirkulárním skenu, jehož cílem je zmapování materiálových toků nebo i možností přechodu na obnovitelné zdroje energie. Sken má již po prvních výzkumných etapách stanoveny tři prioritní sektory, mezi které patří domácnosti, sektor voda-odpady-energie a třetím je právě stavebnictví. V tomto sektoru se nyní připravuje akční plán pro oblast výstavby, provozu i ukončení životního cyklu budov. Účastníci se během praktických cvičení zamýšleli nad oblastmi, které by v akčním plánu neměly chybět a padaly náměty i na konkrétní pilotní projekty, jejichž návrh bude součástí Cirkulárního skenu.

Článek a fotografie jsou převzaty z www.ceskavedadosveta.cz