Diskuse o nakládání s elektronickým odpadem otevírá dveře možným legislativním změnám

Aktualita, 15. 3. 2024
Zlepšení strategického přístupu v nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení

Odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzitního centra energeticky efektivních budov (ČVUT UCEEB), pozvali k jednomu stolu klíčové zástupce soukromého a veřejného sektoru v oblasti sběru, nakládání a zpracování elektroodpadu v České republice. Toto významné setkání, které se uskutečnilo v rámci iniciativy související s mezinárodním projektem Interreg Europe – WEEEWaste, představuje zásadní krok ke spolupráci na zlepšení postupů v nakládání s elektroodpadem v naší zemi. Výstupy z proběhlého setkání mohou posloužit jako podklad pro další jednání zástupců přítomných resortů na národní, ale i na evropské úrovni.

Pan Michal Tobiáš, vedoucí mezinárodního projektu WEEEWaste, nejprve zúčastněným prezentoval současný stav na českém a evropském trhu s elektronickým odpadem, a dále vyzdvihnul zajímavé příklady dobré praxe od partnerů projektu z vybraných zemí Evropské unie. Následovala poutavá diskuse všech přítomných zejména nad překážkami, které spatřují v současné době na trhu s e-odpadem. ˶Sběr, recyklace, a opětovné použití elektronického odpadu nejsou ve všech členských státech EU stejně účinné. Každá ze zemí EU si implementuje příslušnou směrnici dle svých legislativních podmínek, ale také i regionálních zvyklostí. Podstatou tohoto projektu je definovat základní parametry pro budoucí modifikaci podpůrných legislativních nástrojů na trhu s elektrickým a elektronickým odpadem. Kromě odhalení bariér v příslušném zákoně je ale také záměrem nabídnout cesty ke zlepšení situace na trhu s elektroodpadem zástupcům státní sféry, jelikož právě oni jsou nejvyšší instancí pro realizaci eventuálních změn v zákoně”, uvedl Tobiáš z ČVUT UCEEB.        
Zástupci předních společností zabývajících se nakládáním s elektronickým odpadem se podělili o cenné informace a poukázali na zásadní překážky legislativního rámce České republiky, které spatřují jako nejvíce tíživé pro sektor. Tyto obavy byly na místě prodiskutovány se zástupci resortů - Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. V závěru jednání byly shrnuty zásadní poznatky, které vytvořily základ pro zahájení společného procesu k řešení legislativních bariér na trhu   s elektroodpadem v České republice.

Pan Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D., ministerský rada z Oddělení zpětného odběru Ministerstva životního prostředí uvedl ke své účasti na setkání se zástupci sektoru: ˶Výměna zkušeností a znalostí v oblasti nakládání s odpady je velice přínosná, jelikož výstupy tohoto projektu mohou posloužit jako podklad pro následná jednání našeho resortu jak na národní, tak i na úrovni mezinárodní, s cílem zlepšit legislativu pro nakládání s elektroodpadem v rámci ČR i celé Evropské unie.” 

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat:
ČVUT UCEEB, Ing. Markéta Růtová, tel.: 776 881 495, marketa.rutova@cvut.cz.


WEEEWaste i je mezinárodní projekt zaměřený na nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení. České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, za účasti českého Ministerstva životního prostředí, vede mezinárodní tým složený ze zástupců devíti různých evropských zemí (Česká republika, Itálie, Německo, Španělsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Nizozemsko jako poradní partner). Cílem projektu je zlepšit strategický přístup k nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení v členských státech EU. Toho bude dosaženo analýzou legislativní  v zainteresovaných zemích, která reguluje trh v oblasti nakládání s e-odpady, včetně podpůrných nástrojů jejich financování. K dosažení stanoveného cíle přispěje sběr dobrých praxí a rozsáhlá výměna zkušeností a znalostí. Ve druhé fázi budou navržena doporučení ke zlepšení současné situace včetně přizpůsobení těchto podpůrných nástrojů potřebám trhu. Projekt, jehož realizace probíhá od března 2023 do května 2027, je podpořen programem Interreg Europe, spolufinancovaným Evropskou unií. 
Akronym projektu je zkratkou anglického názvu projektu – „Improving policies for waste management  of electrical and electronic equipment“). Veškeré informace o projektu jsou k dispozici na webových stránkách projektu a sociálních sítích (pouze v angličtině).WEEEWaste_foto3.jpg


WEEEWaste_pracovniskupinaCR_1.jpg