Evropský týden udržitelného rozvoje

Aktualita, 25. 09. 2023
ČVUT UCEEB se zapojilo do Evropského týdne udržitelnosti pro rok 2023.

Připravili jsme si pro vás vzdělávací dotazník, který najdete na tomto odkazu nebo naskenováním QR kódu:
grafikanaweb_logocvutaunilead.jpg

Dotazník si dává za cíl informovat cílové skupiny univerzity o udržitelnosti a o meziuniverzitním projektu CRP Unilead. Jeho vyplněním se zapojíte do slosování o ceny!
 


Seznam diplomových prací řešených na Stavební fakultě ČVUT ve spolupráci s UCEEB

Téma Popis Vedoucí
Porovnání nástroje pro posuzování udržitelnosti budov Level(s) se systémem SBToolCZ Cílem práce je porovnat systém posuzování udržitelnosti budov Level(s) s národním certifikačním systémem SBToolCZ a ověřit shody a rozdíly na případové studii jedné bytové, školské nebo kancelářské budovy. Ta bude posouzena ve výchozím stavu, student navrhne sadu opatření, provede nové posouzení a vybraná opatření navrhne ve větším konstrukčním detailu. Antonín Lupíšek
Posouzení budovy ČVUT-UCEEB pomocí EU Level(s) a návrh opatření ke zlepšení Cílem práce je provést hodnocení udržitelnosti budovy budovy ČVUT-UCEEB pomocí certifikačního nástroje EU Level(s), rámcově navrhnout opatření pro zlepšení, a některá z nich navrhnout detailněji. Antonín Lupíšek
Posouzení souladu kritérií certifikačního systému SBToolCZ s evropskou Taxonomií Cílem práce je posoudit, do jaké míry je národní systém certifikace budov SBToolCZ v souladu s evropskou Taxonomií, a případně navrhnout úpravy kritérií, aby se soulad zvýšil. Součástí práce budou i konkrétní případy opatření na vy brané typologii budov. Antonín Lupíšek
Reportování environmentálních dopadů provozování budov – případová studie ČVUT-UCEEB Přední organizace v zahraničí i v ČR zveřejňují své dopady na životní prostředí a prezentují své aktivity k jejich snížení. Cílem diplomové práce bude vypracování reportu environmentálních dopadů provozování budov a chodu ČVUT-UCEEB. Předpokládá se, že student na provede rešerši problematiky, seznámí se s metodami reportování, navrhne strukturu environmentálního reportu, provede sběr dat, vyčíslení základních environmentálních dopadů v kategoriích spotřeba energie, produkce skleníkových plynů, spotřeby vody a nakládání s odpady, vypočte dopady a identifikuje hlavní oblasti s potenciálem pro zlepšení. Antonín Lupíšek
Uhlíkově neutrální dekonstrukce budovy - případová studie Dekonstrukce budovy zahrnuje řadu činností včetně ruční a strojové demontáže budov. V závislosti na kvalitě postupu demontáže jde předpokládat i možnost vytřídění a následné recyklace nebo opětovného využití různých výrobků a materiálů. Jaké environmentální dopady má dekonstrukce budovy? Do jaké míry může být uhlíkově neutrální? Vyplatí se z hlediska potenciálnách environmentálních dopadů časově náročná ruční separace materiálů? Jan Pešta
Předdemoliční audit a bezodpadová dekonstrukce - případová studie Předdemoliční audit slouží k inventarizaci materiálů a výrobků v budově a je klíčovým nástrojem pro zvýšení využitelnosti materiálů na konci životního cyklu budovy. Cílem diplomové práce je provést rozvahu předemoličního auditu a optimalizovat způsoby nakládání s materiály a výrobky tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší míry jejich využití. Jan Pešta
Uhlíkový rozpočet budovy Koncept Planetárních mezí (planetary boundaries) definuje rozsah čerpání planetárních zdrojů v environmenátlně bezpečném rozsahu. Jednou z kategorií je i bezpečná meze globálního oteplování, která se dá definovat také jako suma emisí skleníkových plynů vypuštěných za rok. Jak velkou část této sumy, má lidstvo přiřadit stavebnictví? Jaký je uhlíkový rozpočet pro budovu v ČR? Jan Pešta
Využití recyklovaných materiálů v substrátech zelených střech Optimalizace složení susbtrátu pro zelené střechy s využitím recyklovaných materiálů (např. demoličního odpadu a biocharu) s ohledem na výsledné chemické a fyzikální vlastnosti. Michal Sněhota
Biosolární vegetační střechy Vyhodnocení dat z monitoringu na experimentální biosolární zelené střeše. Biosolární střecha kombinuje fotovoltaickou výrobu elektrické energie a vegetační střechu na jedné ploše. Michal Sněhota
Využití informačních modelů (BIM) pro environmetnální posouzení budovy (LCA) Rešerše současných možností, principy práce s informačním modelem, export dat z modelu, sestavení vlastního modelu v Excelu, porovnání s výstupy ze softwaru OneClickLCA. Jakub Veselka
Porovnání environmentánlního hodnocení (LCA) z tradičního výkazu výměr a z informačního modelu (BIM) Rešerše současných možností, principy práce s informačním modelem, export dat z modelu, sestavení vlastního modelu vytvořeného na základě výkazu výměr v Excelu, porovnání s výstupy ze softwaru OneClickLCA. Jakub Veselka
Environmentální hodnocení budov v rané fázi návrhu pomocí vizuálního programování Rešerše současných možností, principy práce s informačním modelem, export dat z modelu, naučení základů vizuálního programování (Dynamo, Grasshopper), využití nástroje Bombyx, znodnocení výsledků, porovnání s ručním výpočtem. Jakub Veselka
Kritéria udržitelné výstavby pro mateřské školy Práce se zaměří na výběr a ověření kritérií udržitelnosti návrhu mateřských škol s využitím hodnocení případových studií projektů mateřských škol, nastavování vah kritérií hodnocení a následně návrh úprav stávajících projektů a posouzení Martin Volf
Integrovaný návrh a optimalizace projektu budovy z hlediska principů udržitelné výstavby Práce se bude zabývat projektem univerzitní budovy, administrativní budovy nebo bytového domu podle výběru studenta. Cílem práce je návrh udržitelného řešení zvoleného objektu ve variantách. Student začne vyhodnocením základního projektu a jeho kvality z hlediska udržitelné výstavby, v dalším kroku se bude zabývat návrhem komplexních opatření ve variantách a nakonec prověří realizovatelnost variant v úrovni konceptu. Martin Volf
 


Ceny

Aktuality/WhatsAppImage2023-09-22at17.59.47.jpeg Aktuality/WhatsAppImage2023-09-22at17.59.47(2)(1).jpeg Aktuality/WhatsAppImage2023-09-23at09.46.45(1).jpeg Aktuality/WhatsAppImage2023-09-22at18.03.03.jpeg Aktuality/WhatsAppImage2023-09-22at17.59.47(3)(1).jpeg Aktuality/WhatsAppImage2023-09-23at09.46.45(2).jpeg 
Aktuality/darkovy-poukaz-500-kc_i434170.jpg Aktuality/VoucherETUR.png  Aktuality/termohrnek-rcup-black-and-mustard-black-and-teal-340-ml_i433013.jpg Aktuality/termohrnek-rcup-black-and-pink-black-and-teal-227-ml_i433014.jpgEvropský týden udržitelného rozvoje (European Sustainable Development Week) je iniciativa, která se koná od roku 2015 každý rok po celé Evropě a je zaměřena na propagaci a osvětu tématu udržitelného rozvoje. Tento týden je věnován různým událostem, aktivitám a kampaním, jež upozorňují na důležitost udržitelnosti a nabízejí rady a návody, jak každý jednotlivec, podnik, nezisková organizace nebo vláda může přispět k udržitelnější budoucnosti. V posledním ročníku proběhlo 7047 akcí ve 24 evropských zemích.   

V Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT řešíme udržitelnost dnes a denně z různých pohledů. Od loňského roku jsme součástí projektu CRP UNILEAD, který propojuje 24 českých univerzit. Cílem projektu je posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací zajištěním účinnější spolupráce v přenosu dobré praxe při implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit (tzv. „zdrojů pro změnu“). 

Neváhejte nás kontaktovat na adrese udrzitelnost@uceeb.cz.