Laboratorně jsme zjistili vlastnosti OSB desek

Aktualita, 12.11.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provedlo ve spolupráci se společností Kronospan laboratorní měření difuzního odporu vybraných OSB desek. Zjištěné údaje umožní kvalifikovaněji navrhovat obvodové pláště moderních dřevostaveb a zajistit tak jejich dlouhodobou vlhkostní bezpečnost.

Obvodové pláště moderních dřevostaveb se v současné době stále častěji realizují jako tzv. difuzně otevřené.  Toto řešení je založeno na principu, kdy je umožněno pronikání kontrolovaného množství vodní páry z vnitřního prostředí do konstrukce, aniž by na její chladné straně docházelo k tvorbě nadměrného množství kondenzátu a ohrožení použitých vlhkostně citlivých materiálů. Výhodami takového řešení jsou snížení pracnosti při provádění (konstrukce neobsahuje fóliovou parozábranu citlivou na kvalitu provedení) a schopnost rychlé vlhkostní regenerace konstrukce (např. rychlejší vysychání počáteční vlhkosti vnesené z mokrých stavebních procesů).

Difuzně otevřené obvodové pláště na bázi lehkého skeletu často obsahují OSB desku, která kromě plošného ztužení rámové konstrukce plní také vzduchotěsnicí (zabránění proudění vlhkého interiérového vzduchu do chladné části konstrukce) a parobrzdnou funkci (regulace difuze vodní páry z vlhkého interiérového vzduchu do chladné části konstrukce). Faktor difuzního odporu OSB desek, tj. materiálová charakteristika popisující jejich difuzní vlastnosti, však stále ještě není dostatečně podrobně zmapován. Situace je navíc komplikována tím, že to není konstanta, ale vlhkostně závislá funkce. Tzn., že s rostoucí vlhkostí desek klesá. Konstantní hodnoty obvykle používané v inženýrském tepelně-vlhkostním hodnocení se tak mohou od skutečnosti podstatně lišit.

Laboratoř Stavební tepelné techniky ČVUT UCEEB proto změřila faktor difuzního odporu na reprezentativním vzorku dřevoštěpkových konstrukčních desek (OSB) typu Superfinish a Airstop z produkce společnosti Kronospan. Měření na obou typech desek bylo provedeno ve třech vlhkostních úrovních, a to jak při adsorpci, tak desorpci. Výsledkem jsou vlhkostně závislé funkce faktoru difuzního odporu OSB desek.

Jejich platnost byla ověřena na dvou difuzně otevřených skladbách obvodové stěny s OSB deskou v roli parobrzdy. Ověřovací experiment byl proveden v klimatické dvojkomoře, kde byly obě skladby vystaveny skokovým změnám okrajových podmínek. Průběh pokusu v klimatické dvojkomoře byl následně s dobrou shodou zopakován početně za pomoci software pro dynamické simulace tepelně-vlhkostního chování konstrukcí.

Výzkum byl podpořen Technologickou agenturou České republiky jako dílčí výzkumný projekt MTS v rámci projektu Národní centrum kompetence CAMEB.