Provedli jsme dynamickou simulaci výzkumného centra CirkArena

Aktualita, 20. 11. 2023
Vědci z ČVUT UCEEB se podílejí na zrodu nového výzkumně-vývojového centra pro cirkulární ekonomiku, které by mělo vzniknout recyklací brownfieldu – staré hokejové WerkAreny v Třinci. Detailně posoudili plánovanou budovu z pohledu spotřeby a dimenzování zdrojů energie, plnění požadavků legislativy a ekonomických parametrů. Výsledky studie poslouží k dalšímu rozhodování investora.

V simulační studii jsme detailně posoudili koncept energetického řešení objektu třinecké pobočky výzkumného centra CirkArena, jež by se měla po svém dokončení v roce 2027 stát unikátní ukázkou cirkulární ekonomiky ve stavebnictví. Zvažovali jsme dvě varianty řešení zdroje tepla: centrální tepelná čerpadla země-voda se zemními vrty a soustavu zásobování tepelnou energií pro navržené řešení obálky budovy a technických systémů. Energetické a výkonové bilance byly stanoveny dynamickou simulací s hodinovým krokem s využitím podrobných provozních profilů užívání pro celkem 25 zón budovy.

Dynamická simulace byla provedena pro celkem tři různé provozní a klimatické podmínky (extrémně chladný rok, extrémně teplý rok a typický rok) spárované s různým uvažováním tepelných zisků od obsazenosti a spotřebičů. Podrobné nastavení profilu užívání ve spojení s detailní dynamickou simulací budovy umožnilo stanovit realistickou potřebu instalovaných výkonů a ročních potřeb energie pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody.

Pro budovu jsme zpracovali také předběžný průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Na závěr jsme provedli srovnávací ekonomickou analýzu investičních nákladů na zdroje energie a provozních nákladů na energie za 15 let. Posouzení plánované budovy z pohledu spotřeby energie, dimenzování zdrojů energie, plnění požadavků legislativy a ekonomických parametrů má sloužit k dalšímu rozhodování investora.