Vizualizujeme proudění vzduchu

Aktualita, 08.09.2022

Moderní vybavení buštěhradských laboratoří ČVUT UCEEB umožňuje provádět analýzu a vizualizaci proudění vzduchu pomocí PIV anemometrie, která je přesnější než výpočtové metody. Zjištěné údaje pak slouží k navrhování kroků ke zlepšení podmínek vnitřního prostředí v budovách.

Částicová laserová (PIV) anemometrie je přesná metoda pro vizualizaci proudění vzduchu i jiných kapalin. Díky tomu má široké uplatnění od letectví přes automobilový průmysl až po lékařství. V našich laboratořích ji provádíme zejména jako součást služby optimalizace podmínek vnitřního prostředí v budovách, která zahrnuje také analýzu tepelné pohody, posouzení kvality vzduchu a osvětlení. S její pomocí jsme schopni stanovit i obraz proudění v jednotlivých částech vzduchotechnických jednotek, v potrubí, tvarovkách a okolí vyústek.

Metoda vychází z optického sledování pohybu značkovacích částic rozptýlených v měřeném prostředí.  Pro zvýraznění a vymezení měřené oblasti jsou značkovací částice osvíceny laserovou rovinou v šířce cca 2 až 8 mm. Kolmo k rovině je umístěna kamera synchronizovaná s laserem, která je schopná zaznamenat dva snímky (dvojsnímek) v časovém odstupu řádově několika mikrosekund. Na dvojsnímcích z kamery lze poté rozeznat jednotlivé částice unášené proudem vzduchu, určit jejich dráhu i směr pohybu a dále na základě měření času stanovit výsledné vektorové pole rychlostí proudění.