Vlády a odvětví stavebnictví ve třech evropských zemích zahajují projekt zaměřený na data o budovách, který má podpořit plnou dekarbonizaci

Aktualita, 31.03.2023

Česko, Irsko a Španělsko budou prvními zeměmi, které se zapojí do nové iniciativy, jejímž cílem je zvýšit dostupnost kvalitních údajů o budovách, což je nezbytným krokem k úplné dekarbonizaci odvětví, které je zatíženo vysokou produkcí emisí. 
Iniciativa INDICATE spojí vlády, průmysl a akademickou obec, aby se vypořádaly s jednou z nejčastějších překážek zavádění strategií, které zajistí klimaticky neutrální výstavbu: nedostatek spolehlivých a komplexních údajů o emisích budov.


INDICATE usiluje o urychlení rozvoje politik v celé Evropě zajišťováním klíčových dat o budovách, které pomohou stanovit limity pro uhlíkovou stopu, které pokryjí dopad celého životního cyklu budov, od výroby a výstavby až po dekonstrukci a zpracování odpadu – tzv. "Whole Life Carbon (WLC)". 

V současné době se téměř všechny stavební předpisy v Evropě zabývají pouze emisemi uhlíku z provozu budovy a ignorují emise, které vznikají před uvedením budovy do provozu a na konci její životnosti1. Tyto zabudované emise uhlíku – které jsou společně s provozním CO2 známy jako Whole Life Carbon (WLC) – mohou představovat více než polovinu celkové uhlíkové stopy nové budovy a hrozí, že vyčerpají národní uhlíkové rozpočty na budovy daleko před dosažením čisté nuly v roce 2050.

Některé přední trhy, jako je Dánsko, Finsko, Francie a Nizozemsko, již zavedly uhlíkovou politiku. Prvním zásadním krokem při jejich zavedení bylo stanovení výchozích hodnot. Ostatním evropským zemím brání v následování tohoto příkladu nedostatek potřebných údajů2.

Partneři konzorcia INDICATE to chtějí změnit. Inovativní přístup veřejného a soukromého sektoru v projektu má za cíl zajistit širokou podporu a investic do výstupů ze strany odvětví i tvůrců politik, aby výsledná data mohla být rychle využita. Konzorcium doufá, že projektem položí základ pro celoevropský program, který konečně kvantifikuje a akceleruje snížení neregulovaných emisí CO2. 

EU nedávno podnikla vlastní první kroky směrem k regulaci WLC prostřednictvím návrhů na zavedení povinného reportování v rámci revize klíčové evropské politiky v oblasti budov, a to směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD). INDICATE si také klade za cíl podpořit vlády a jejich komunikaci ohledně nezbytnosti snižování uhlíkové stopy, přínosů a úspor, které revidovaná směrnice přináší a také pomoci překonat odpor některých členských států vůči předloženým ambiciózním návrhům. 

Petr Serafín, odbor stavebnictví a stavebních hmot, Ministerstvo průmyslu a obchodu:
„Velmi oceňujeme, že se Česká republika zapojila do projektu INDICATE, který finančně i technicky podpoří vytvoření několika případových studií mapujících emise uhlíku během celého životního cyklu budov. Věříme, že díky tomuto projektu získáme relevantní data o fondu budov, a to nejen o novostavbách, ale i o stávajících objektech. Validní data jsou zásadní k tomu, abychom se posunuli v dekarbonizaci směrem k uhlíkové neutralitě, které bychom měli dle Pařížské dohody dosáhnout do roku 2050. Velkým přínosem projektu je i to, že počítá s prezentacemi výsledků studií všem zainteresovaným stranám, a to včetně státní správy.“


Partnery tří nově zahájených národních pilotních projektů jsou:
Česká republika:
1.    České vysoké učení technické v Praze
2.    Česká rada pro šetrné budovy
3.    Šance pro budovy 
S podporou Ministerstev životního prostředí a průmyslu a obchodu ČR.

Irsko:
1.    Irská rada pro šetrné budovy
2.    Univerzita v Galway
Projekt INDICATE probíhá prostřednictvím Construct Innovate, irského národního výzkumného centra pro stavební technologie a inovace. Výše uvedení vedoucí partneři mají podporu Irského úřadu pro udržitelnou energii, University College Dublin a přidružených členů Construct Innovate.

Španělsko:
1.    Rada pro šetrné budovy Španělsko
2.    Univerzita v Seville
Se španělskou vládou jako pozorovatelem.

Projekt INDICATE byl zahájen v prosinci 2022 evropským konsorciem zahrnujícím Building Performance Institute Europe (BPIE), Catholic University (KU) Leuven a World Green Building Council (WorldGBC) a je koordinován dánskou poradenskou společností Smith Innovation. Je spolufinancován nadací Laudes Foundation a peněžními nebo věcnými příspěvky od národních partnerů, včetně národních vlád.

Přečtěte si více na https://www.indicatedata.com/.

Oběhové hospodářství – mocná síla pro zmírňování změny klimatu, materiálová ekonomika, 2019
Celoživotní uhlíkový plán politiky EU, WorldGBC, 2022