Vyvíjíme inovativní prefabrikovaný dřevobetonový stropní dílec

Aktualita, 18.05.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na experimentálním vývoji kompozitního stropního dílce dosahujícího nadstandardních statických, akustických a požárních parametrů při zachování subtilních rozměrů a s tím související nižší hmotnosti konstrukce.

V rámci statických zatěžovacích zkoušek, které v současnosti probíhají v Mechanické laboratoři ČVUT UCEEB, jsou testována zkušební tělesa se třemi variantami nosné výztuže betonové desky a čtyřmi variantami spřahovacích prvků mezi dřevěnou a betonovou částí průřezu. V betonové desce je zkoumán vliv kompozitní čedičové výztuže, kompozitní uhlíkové výztuže a ocelové betonářské výztuže. Jako spřahovací prvek jsou uvažovány ocelové desky s oboustranným prolisováním či vlepením v dřevěné části průřezu a speciálním profilováním v betonové části průřezu a dále vruty do dřeva s rozšířením pod hlavou.

Další přidanou hodnotou nového kompozitního prvku bude integrovaný RFID čip umožňující nést jakékoliv informace o stropním dílci. Jedná se zejména o informace o umístění dílce v konstrukci stavby, aby při montáži na staveništi nemohlo dojít k jeho záměně, o vlastnostech dílce či umístění instalačních prostupů pro případ pozdějších zásahů do konstrukce panelu v průběhu životnosti stavby.

Projekt Hybridní dřevobetonové nosné konstrukční systémy byl podpořen grantem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

album/Products_Model_Product/599/protlacovaci_zkousky_drevobetonovych_zkusebnich_teles.jpg