Vyvinuli jsme nový systém pro ultracitlivou detekci, identifikaci a dlouhodobé digitální skladování pachových stop pomocí nanovláken

Aktualita, 09.07.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vytvořilo kvalitativně nový systém pro sběr pachových stop a jejich uchovávání ve vybraných rozpouštědlech na bázi rozpustitelných nanovláken. Tato metoda umožňuje jednoduchou a efektivní tvorbu netkané textilie s velkým adsorpčním povrchem a velkou porozitou, které mohou být modifikovatelné pro dosažení optimálních fyzikálně-chemických podmínek.

Systém vytvořený Laboratoří pokročilých biomateriálů ČVUT UCEEB umožňuje ultrasenzitivní adhezi pachových molekul na modifikovaný nanovlákenný povrch s následným převedením pachových stop do vhodné podoby pro uchovávání a transport nebo pro další chemické analýzy vedoucí k digitalizaci pachové stopy. Tyto pokročilé chromatografické, případně spektroskopické metody umožní tvorbu digitálních pachových databází, čímž se docílí časově neomezeného uchovávání informací o pachových stopách v době jejich odběru. Tato nová metoda sběru pachových stop umožňuje efektivní a reprodukovatelné zachycení širokého spektra molekul tvořících lidský pach a díky kontrolované rozpustnosti umožní jednoduchý převod molekul do kapalného stavu a jejich vysoce přesnou analýzu pomocí analytických metod.

Výsledkem projektu jsou mimo jiné funkční vzorky a užitné vzory pachového snímače pro sběr stop v požářišti a pachového snímače pro sběr dechových a plynných stop, u nichž byl aplikován vyvinutý odběrový systém na bázi funkcionalizovaných nanovláken. Vysoká účinnost sběru plynných pachových stop a možnosti aplikace plynové i kapalinové chromatografie pro analýzu látek zvyšuje informační obsah pachové stopy a její zvýšenou reprodukovatelnost a průkaznost v kriminalistické praxi, včetně převedení do digitálního záznamu.

Prezentace projektu (PowerPoint)

Prezentace projektu (YouTube)

Výzkum a vývoj v rámci projektu Funkcionalizovaná nanovlákna pro sběr, identifikaci a dlouhodobé skladování pachových stop byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR v letech 2015 až 2018.