Zkoušíme možnosti ochrany dřeva pomocí oxidu titaničitého

Aktualita, 30.03.2020

Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT zkoumají působení oxidu titaničitého na povrch dřeva. Získaná data budou sloužit k vytvoření nové metody pro posouzení vlivu fotoaktivních materiálů na dřevní hmotu.

V Laboratoři elektronové mikroskopie a mikroanalýzy ČVUT UCEEB probíhají zkoušky působení vrstvy TiO2 nanesené na povrch dřeva. Na mikro a nano úrovni je interakce zjišťována pomocí vysokorozlišovacího rastrovacího elektronového mikroskopu (High Resolution Scanning Electron Microscopy - HRSEM) a transmisního elektronového mikroskopu (TEM). Ke studiu změn na molekulární úrovni používáme infračervenou spektroskopii s Fourierovou transformací (FTIR). Pomocí FTIR je možné zkoumat změny ve vazbách polymerů, které tvoří dřevní hmotu, tj., ligninu a polysacharidech.

Porovnáváme vzorky s vrstvou TiO2 vystavené urychlenému stárnutí a venkovní expozici s exempláři bez působení vnějších vlivů. Dopad aplikace TiO2 bude dále podrobněji zkoumán.

album/Products_Model_Product/627/nedegradovane_bunky.png
Nedegradované buňky, zvětšení 1500x   

album/Products_Model_Product/627/degradovane_bunky_ii.jpg
Vzorky ošetřené TiO2, degradované buňky UV zářením, bílé plochy TiO2, zvětšení 5000x.