Reakce obcí ČR na pandemii COVID-19

Výzkumná zpráva: zkušenosti, bariéry, příklady dobré praxe

Výzkum vznikl v rámci výzvy k řešení krizové situace způsobené celosvětovým šířením viru SARSCoV-2 a zaměřoval se na reakce měst a obcí v České republice, které jsou základním samosprávním celkem, a tudíž jsou i významným společenským aktérem při řešení pandemie nemoci COVID-19.

Cílem výzkumu bylo zmapovat zkušenost obcí v České republice s krizovou situací způsobenou koronavirovou epidemií ve vybraných oblastech jejich fungování a tyto poznatky zprostředkovat řešitelům hlavního projektu „Smart City Compass: Software pro podporu implementace a evaluace chytrých opatření ve městech“ (dále jen Smart City Compass), zástupcům síťových organizací pro města a obce a také obcím samotným, jakožto podklady pro nastavení vhodných podpůrných opatření či vzájemnou inspiraci.
 

O výsledku

Zpráva je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První kapitola O výzkumu uvádí cíl výzkumu a jeho metodologii, která obsahuje jak popis komunikačních partnerů, tak také průběh aktivit a použité metody. Druhá kapitola představuje podrobný popis zjištění rozdělených do pěti tematických oblastí – Proměna fungování obecní samosprávy, Adaptační strategie a podpora ekonomického sektoru soukromých stravovacích zařízení, Obecní budovy a budovy občanské vybavenosti, Příprava na krizové situace a Finance obcí v době koronaviru.

Nedílnou součástí souhrnné výzkumné zprávy jsou také přílohy. Ty kromě plného znění dotazníku pro obce (viz Dotazník) obsahují i přehledový dokument o vývoji epidemie (viz Vývoj koronavirové epidemie a dopad na města a obce ČR). Dále přílohy obsahují příklady řešení (viz Příklady dobré praxe z Česka a zahraničí) a popis Zohlednění zjištění v hlavních výstupech projektu Smart City Compass.

Tento výzkum byl realizován v rámci projektu „Smart City Compass: Software pro podporu implementace a evaluace chytrých opatření ve městech“, který byl v roce 2020 rozšířen o další aktivity na základě výzvy Technologické agentury České republiky (TA ČR) pro řešitele projektů souvisejících s pandemií COVID-19. Smart City Compass přispívá k implementaci a monitoringu konceptu smart city v České republice prostřednictvím stejnojmenného veřejného softwarového nástroje. Tento SW má tři klíčové funkce, a to vzdělávací funkci ve vztahu k obcím, funkci průvodce pro stanovení kvantifikovaných cílů a funkci umožňující monitoring a evaluaci pokroku při implementaci konceptu smart city na místní úrovni.

Projekt vychází z existující metodiky vyvinuté pro Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci Českým vysokým učením technickým a Českou radou pro šetrné budovy.

Zpráva ke stažení zde.