Řešíme požární bezpečnost odvodňovacích vpustí

Aktualita, 21.09.2022
Požární laboratoř ČVUT UCEEB začala před více než rokem spolupracovat se společností ACO Industries k.s. na vývoji speciálních odvodňovacích vpustí, které kromě jiného musely splnit požadavky na požární odolnost. Pomocí série ověřovacích zkoušek ve středněrozměrové peci MiniFUR 2 se podařilo dospět k vhodnému řešení, které v srpnu 2022 úspěšně prošlo oficiální certifikační zkouškou v akreditované požární laboratoři.

Oficiální certifikační zkoušku v akreditované požární laboratoři si kompletně zajišťovala společnost ACO Industries, která připravila vzorky v různých variantách, jež nebylo možné otestovat pomocí středněrozměrové pece MiniFUR 2. Předchozí ověřovací testy provedené na této peci v průběhu materiálového a konstrukčního vývoje však dostatečně minimalizovaly riziko neúspěchu, díky čemuž byla oficiální zkouška hned na poprvé 100% úspěšná a pro všechny varianty zkušebních vzorků bude možné vystavit výrobkový certifikát dle příslušné normy. Společnost ACO Industries díky tomu dosáhla výrazné úspory času i energií, a tím také finančních prostředků.

V laboratořích ČVUT UCEEB proběhly indikativní zkoušky požární odolnosti ve středněrozměrové peci s čistými půdorysnými rozměry 1200 x 800 mm a výškou spalovacího prostoru též 800 mm. Při zkoušce požární odolnosti prostupů byly vzorky zatěžovány normovou teplotní křivkou podle ISO 834. Pro testování podlahových vpustí pro speciální aplikace byl stropní modul nahrazen lokálně vyztuženým ocelovým plátem, v němž se naráz mohly zkoušet čtyři vzorky.
 
Ty byly v souladu se zkušebním předpisem ze strany pece zavíčkované, aby byl eliminován přímý kontakt s plamenem. Jediným kritériem zkoušky bylo plamenné hoření na neexponované straně po celou dobu požadované požární odolnosti, nicméně pro možnost hlubší analýzy byly vzorky nad rámec normy osazeny snímači teploty.

Foto: archiv UCEEB