Růst plísní na povrchové vrstvě rostlého dřeva za proměnných okrajových podmínek

Registrační číslo: 20-12941S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: Ing. Kamil Staněk, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2020
Ukončení: 31.01. 2022

Růst plísní na dřevě předchází jeho biodegradaci. Současné modely růstu plísní jsou založené na laboratorních experimentech, kdy je vzorek materiálu v tepelně-vlhkostní rovnováze s okolním prostředím. Rovnovážný stav je však zřídkakdy dosažen ve skutečných podmínkách stavební konstrukce a standardní modely růstu plísní zde mohou selhat. Cílem projektu je prohloubit porozumění růstu plísní na smrkovém dřevě vystaveném proměnným okrajovým podmínkám. Projekt bude především zaměřen na tepelně-vlhkostní vazby mezi povrchovou vrstvou substrátu, plísněmi obsazujícími jeho povrch a mezní vrstvou. Tyto vazby budou studovány laboratorními a početními experimenty. Součástí experimentů bude charakterizace tepelně-vlhkostních vlastností vzorků dřeva a jejich tepelně-vlhkostní a mikrobiologická odezva na proměnné okrajové podmínky. Výstupy projektu pomohou zlepšit současné modely růstu plísní pro rostlé dřevo.