Spolupráce se státní správou

Další nabídky
Zapojujeme se do tvorby kvalitního legislativního prostředí a nastavování podmínek pro veřejnou podporu energeticky efektivních šetrných budov. 

Státní správě poskytujeme podporu a poradenství při tvorbě legislativy, formulování podmínek státních dotačních titulů či tvorbě ekoznaček. Radíme zejména v oblasti nastavení technických podmínek podpory úspor energie v budovách (zateplování, větrání se zpětným získáváním tepla, obnovitelné zdroje energie, mikrokogenerace) a udržitelnosti (environmentální, sociální a ekonomické aspekty budov a měst. 

Vyvíjíme certifikační systém udržitelnosti budov SBToolCZ, který veřejným zadavatelům pomáhá při plánování zadání pro architektonické soutěže a k prokázání souladu projektu s environmentálními požadavky. 

Nabízíme školení zaměstnanců státní správy v oblastech udržitelnosti a energetiky budov a měst. 
 

Výsledky