Spolupracujeme na výzkumu snižování hluku v průmyslových halách

Aktualita, 01.06.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provedlo ve spolupráci se společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize ISOVER soubor výpočtových simulací, jejichž výsledky pomohou predikovat vliv střešních perforovaných trapézových plechů systémového řešení ISOVER Roof Acoustic na snižování hlučnosti v průmyslových halách.

Pracovní prostředí uvnitř průmyslových hal bývá významně ovlivněno hlukem z provozu výrobních strojů a technologických procesů. Ke snížení jeho vlivu na pracovníky lze přispět řadou opatření, například zakrytím hlučných strojů, zástěnami, odhlučněnými velíny, ochrannými pracovními pomůckami apod. Významnou roli mohou hrát také zvukově pohltivé obklady vnitřních povrchů.

Studie Akustické laboratoře ČVUT UCEEB se věnovala vlivu perforovaných trapézových plechů v systémových střešních skladbách ISOVER Roof Acoustic na prostorovou akustiku průmyslových halových objektů, zejména na zkrácení doby dozvuku a snížení hladiny akustického tlaku z provozu zdrojů hluku. K tomuto účelu byl vytvořen akustický model „typické“ jednolodní haly s ocelovou nosnou konstrukcí a lehkým opláštěním. Akustické výpočty byly provedeny ve specializovaném softwaru ODEON Combined verze 14 a doplněny predikcemi dle běžně používaných výpočtových metod.

Výsledky výpočtů prokázaly, že zvýšení pohltivosti použitím střešních systémových skladeb s perforovanými  trapézovými plechy ISOVER Roof Acoustic může významně přispívat ke zkrácení doby dozvuku i ke snížení hladin akustického tlaku (především v poli odražených vln), tedy ke zlepšení akustických podmínek v průmyslových halách.

Výpočty zahrnovaly několik variant řešení střešních plášťů: plný trapézový plech (referenční varianta), perforovaný trapézový plech s výplní z minerálních vláken a perforovaný trapézový plech bez výplně. V každém modelu bylo uvažováno několik zdrojů hluku, které běžely buď všechny naráz nebo jednotlivě.  Z hlediska frekvenčního složení bylo zvoleno spektrum zvuku odpovídající provozovnám emitujícím zejména hluk na nízkých a středních frekvencích nebo na středních a vysokých frekvencích.

Závěry zpracované studie prokázaly, že použití perforovaného trapézového plechu ve skladbě střechy systémového řešení ISOVER ROOF ACOUSTIC má výrazný vliv na prostorovou akustiku haly. Doba dozvuku haly s perforovaným trapézovým plechem je přibližně poloviční oproti běžnému řešení s plným plechem (T = 3,42 s – plný plech, 1,72 s – perforovaný plech; průměrné hodnoty pro oktávová pásma 500 Hz a 1 000 Hz). Obecně platí, že kratší doba dozvuku přispívá ke srozumitelnosti řeči (např. při komunikaci zaměstnanců na pracovišti, služebním nebo bezpečnostním hlášení apod.). Pro srovnání, ČSN 73 0527 doporučuje pro haly se sportovním využitím dobu dozvuku 1,6 s (vztaženo k vnitřnímu objemu 4 423 m3). Vypočtená doba dozvuku haly s perforovaným trapézovým plechem je velmi blízká této hodnotě, což v hale zajišťuje optimální akustické podmínky.

Perforovaný plech dále výrazně přispívá ke snížení hluku v hale (s výjimkou míst v těsné blízkosti zdrojů zvuku). Z výsledků výpočtů je zřejmé, že výsledky pro obě frekvenční spektra zdrojů zvuku jsou obdobné, zatímco vliv počtu současně běžících zdrojů není zanedbatelný. Bylo dosaženo průměrné snížení hladiny akustického tlaku A o 3,3 dB (6 zdrojů), resp. o 4,0 dB (2 zdroje). Pokles o 3 dB zjednodušené odpovídá fiktivnímu snížení počtu běžících zdrojů zvuku o 50 %, resp. rozdíl 4 dB o 60 %.

Kompletní akustická studie průmyslové haly se střechami ISOVER ROOF ACOUSTIC je k dispozici u technických pracovníků ISOVER po dohodě na vyžádání.

album/Products_Model_Product/599/zimni-stadion-v-beroune-cekaji-behem-letni-odstavky-dve-opravy.-jednak-generalni-oprava-kompresoru-u-.jpg
Prostorová akustika byla dosud v tuzemských halových stavbách standardně řešena jinými konstrukcemi.