Transport vody, nerozpuštěných látek a tepla v člověkem vytvořených půdách městské zelené infrastruktury

Registrační číslo: 17-21011S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: doc. Ing. Michal Sněhota Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2017
Ukončení: 31.12. 2019

Uměle vytvořené půdy hrají důležitou roli v městské hydrologii, například jsou zelené střechy a vsakovací průlehy. Pohyb vody, transport koloidů a šíření tepla jsou v těchto půdách ovlivněny změnami geometrie systému pórů zejména pak vznikem a vývojem makropórů a v důsledku blokování pórů usazenými částicemi. Intenzita pedogeneze je zde často rychlejší než v přírodních půdách vzhledem k vyššímu zatížení koloidními částicemi i v důsledku extrémně kolísavého vodního režimu. V navrhovaném projektu se budeme zabývat časovými změnami hydraulických vlastností uměle vytvořených půd filtrační vrstvy průlehů s regulovaným odtokem a zelených střech. Cílem je objasnit změny hydraulických vlastností sledováním strukturálních změn půdy v mikroměřítku pomocí invazivních a neinvazivních metod. Postupy vyvinuté pro modelování transportních procesů v systému půda-rostlina-atmosféra v přirozeném prostředí budou adaptovány na uměle vytvořené půdy.