Tribotechnika objemových expandérů decentralizovaných energetických systémů

Registrační číslo: TK04020283
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Václav Vodička
Zahájení: 01.01. 2022
Ukončení: 31.12. 2023
Partneři: Šlechta a.s.

Cílem tohoto projektu je vyvinout a experimentálně ověřit dlouhodobými provozními testy novou generaci lamelového expandéru pro biomasovou mikrokogenerační jednotku na bázi organického Rankinova cyklu o tepelném výkonu 120 kW a elektrickém výkonu 6. kW pomocí poznatků z vědního oboru tribologie. Záměrem je zajištění zvýšené spolehlivosti provozu a prodloužení životnosti stroje. Klíčovým je třecí styk mezi lamelami a statorem expandéru (kluzné povlaky pro snížení abraze a součinitele tření, materiály) a ložiska stroje. Na admisi páry v expandéru jsou komponenty vystaveny extrémním podmínkám - teplotě dosahující až k 200°C, tlaku přes 6 barů a parám hexamethylendisiloxanu s pouze omezeným mazáním - a dochází k abrazi klecí i valivých elementů ložisek, otěru lamel a poškození povrchu statoru.