Vstupní parametry modelů rozvoje požáru desek vyráběných na bázi dřeva

Metodika ke stažení

CFD je velmi užitečný nástroj v mnoha oblastech jak požární vědy, tak požárního inženýrství, ale je třeba si uvědomit, že klade vysoké nároky na odbornost jak osob, které modely vytváří, tak osob, které posuzují výsledky CFD analýz. Ponecháme-li stranou problém validace matematických modelů, předpověď modelu bude jen tak správná (reálná), jak správné jsou vstupní parametry simulace. V případě modelů požáru se jedná zejména o požárně technické, tepelně technické a reakční parametry. 

Hlavní cílem metodiky je prezentovat vstupní parametry do CFD modelu hoření pro desky z aglomerovaného dřeva, konkrétně dřevotřískovou desku, OSB desku, dřevovláknitou desku a překližku. Diskuzí k jednotlivým parametrům z hlediska jejich vlastností, měřících postupů a vlivu parametrů na výstupy modelu se metodika snaží definovat nároky na správnou praxi při modelování rozvoje požáru metodou CFD.

Metodika je volně přístupná, ke stažení níže. Nachází uplatnění u odborné veřejnosti jak v komerční sféře, tak i na úseku státní správy v oblasti projektování požární bezpečnosti staveb a zjišťování příčin vzniku požáru. Metodika také může sloužit jako vzdělávací materiál pro studenty technických oborů v oblasti požární ochrany.

Metodika byla vypracována s finanční podporou z programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1 -VS) pro projekt VI20192022120 „Modelování tepelné degradace a hoření deskových materiálů na bázi dřeva“.

 

Metodika byla certifikována Generálním ředitelstvím HZS ČR pod číslem CERO 9/2022. 

Metodika je tematicky rozdělena do několika kapitol: 
• Kapitola 3 udává stručný úvod k problematice modelování požáru metodou CFD s důrazem na aplikační oblast výsledků modelu a v kontextu vstupních dat modelu. 
• Kapitola 4 popisuje, u jakých materiálů byly stanovovány vstupní parametry modelů, tedy desky z aglomerovaného dřeva. Kapitola krátce shrnuje, jak se desky z aglomerovaného dřeva vyrábí, popisuje čtyři konkrétní typy desek, jejichž parametry byly stanovovány v rámci metodiky a upozorňuje na konkrétní problémy spojené s modelováním hoření těchto materiálů. 
• Kapitola 5 teoreticky zavádí a přehledně shrnuje formou tabulek, jaké jsou požadované vstupní parametry v závislosti na typu modelu pro modelování hoření desek aglomerovaného dřeva. 
• Kapitola 6 uvádí a diskutuje konkrétní hodnoty parametrů pro aglomerované dřevo týkající se modelu tepelného rozkladu desek. 
• Kapitola 7 uvádí a diskutuje konkrétní hodnoty parametrů pro aglomerované dřevo týkající se fyzikálních, materiálových a tepelně technických charakteristik desek. 
• Kapitola 8 uvádí a diskutuje konkrétní hodnoty parametrů pro aglomerované dřevo týkající se modelu hoření. 
• Kapitola 9 diskutuje problematiku tvorby sítě, zejména pak velikost buněk výpočetní sítě, a uvádí doporučení vycházející z odborné literatury. 
• Kapitola 10 ukazuje výsledky experimentů hoření nábytkových sestav z aglomerovaných desek ve vztahu k využívání dat z velkorozměrových zkoušek jako vstupních údajů CFD modelů.