Výzkum a vývoj metod kontroly a monitoringu napjatosti předpjatých konstrukcí

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024883
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
Zahájení: 01.12. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: ALIMEX s.r.o.

Předmětem projektu je výzkum a vývoj metod kontroly a monitoringu napjatosti předpjatých konstrukcí. Projekt je realizován s účinnou spoluprací s ČVUT v Praze.