Zkoumali jsme vlastnosti člověkem vytvořených půd městské zelené infrastruktury

Aktualita, 20.08.2020

Hlavním cílem projektu řešeného Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT bylo objasnit komplexní dynamiku toků vody, tepla a částic v člověkem vytvořených půdách městské modrozelené infrastruktury.

Projektový tým usiloval o posouzení toků vody a tepla v půdě během infiltrace, redistribuce, drenáže a evapotranspirace v půdě zelených střech a vsakovacích průlehů. Dále se snažil o aplikaci přístupů úspěšně použitých pro modelování transportních procesů v přírodních půdách na numerické modelování těchto jevů v inženýrských půdách.

Vědci z Laboratoře hydrometeorologie & hydropedologie ČVUT UCEEB vytvořili dvě experimentální, dobře instrumentované, bioretenční buňky (dešťové zahrady) a založili čtyři testovací plochy se zelenou střechou, které představovaly různé výsadbové strategie a substráty. Na experimentálních zařízeních zjišťovali v průběhu dvou sezón srážko-odtokové vztahy a vývoj vodního režimu.

Na vzorcích půdy odebíraných z experimentálních ploch jsme prováděli popis vývoje struktury pomocí rentgenové výpočetní tomografie. Náš tým využil pro detailní zjišťování cest proudění v půdě a distribuce vlhkosti též metodu 3D neutronového snímkování a vyvinul novou metodu pro kvantitativní zpracování obrazu. Podařilo se nám experimentálně objasnit dopad rychlosti zvlhčování půdy na kapilární a strukturální zachycování vzduchu v půdních pórech při infiltraci vody a následně na hydraulickou vodivost a infiltrační schopnost člověkem vytvořené půdy.

Odtok z testovacích zelených střech byl hodnocen jednoduchým hydrologickým modelem. Hydrologický a tepelný režim tenkého zeleného střešního systému byl vyhodnocen fyzikálně založeným modelem.

Výzkum v rámci projektu Transport vody, nerozpuštěných látek a tepla v člověkem vytvořených půdách městské zelené infrastruktury byl v letech 2017 až 2019 podpořen Grantovou agenturou ČR.