Zpřesňujeme standardizované laboratorní zkoušky

Aktualita, 7. 11. 2023
Kupodivu i v dnešní době se výsledky standardních zkoušek tepelně-vlhkostního chování stavebních materiálů měřených v různých laboratořích navzájem výrazně liší. To se týká zejména testů difuze vodní páry, ale také sorpčních vlastností či tepelné vodivosti. Výzkumný tým Stavební fyzika ČVUT UCEEB dlouhodobě odhaluje příčiny chyb těchto zkoušek, což vede k vyšší přesnosti měření, a tím i k efektivnějšímu využití materiálů ve stavební praxi.

Na doprovodné fotografii je zachycen příklad testu, který odhalil změny hmotnosti vzduchu uvnitř misek způsobené změnami hustoty a tlaku vzduchu v laboratoři během zkoušky difuze vodní páry na různých vzorcích stavebních materiálů. Zjištěné výsledky pomáhají zpřesnit zkoušku až o 10 %.  Ačkoliv to není mnoho, jsme první, kdo tuto souvislost odhalil. 

Další významnou příčinou chyb při měření difuze vodní páry, zejména u vysoce navlhavých materiálů, je hystereze sorpce, která může vést až ke dvojnásobné hodnotě zjištěného faktoru difuzního odporu za stejných zkušebních podmínek. Obě hodnoty jsou navíc relevantní a vypovídají o skutečném chování materiálu na základě jeho tepelně-vlhkostní historie. To může být významné zejména pro dřevo a materiály na jeho bázi. Zjištěné poznatky pravidelně publikujeme ve vědeckých časopisech.

Odhalování chyb standardních zkoušek bývá komplikované, protože se často týká pouze izolované skupiny materiálů, zatímco pro jiné neplatí. O to je ale tato činnost někdy zábavnější.