Zvýšení kvality podpůrné infrastruktury v oblasti energeticky efektivní výstavby – Inform EEB-CZ

Registrační číslo: LTI19013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Řešitel: Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Zahájení: 01.06. 2019
Ukončení: 31.05. 2022

Hlavním cílem projektu Inform EEB-CZ je v dlouhodobé perspektivě zvýšit počet a kvalitu projektových žádostí podávaných do mezinárodních výzev prostřednictvím zvýšení kvality podpůrné infrastruktury (odborného poradenského zázemí pro přípravu žádostí a řízení projektů), prohloubením vztahů se zahraničními výzkumnými institucemi, posílením mezisektorové spolupráce v oblasti energeticky efektivní výstavby a souvisejících oborech a zvýšením povědomí o mezinárodních projektových výzvách. Cíle bude dosaženo pomocí krátkodobých stáží, organizací mezinárodních workshopů a sdílením nabytých poznatků s vědecko-výzkumnou a soukromou sférou v ČR především prostřednictvím platformy EEB-CZ.

Na řešení Projektu byla poskytnuta podpora v rámci programu  MŠMT INTER-EXCELLENCE podprogram INTER-INFORM.