Platforma pro energeticky efektivní výstavbu

Platforma pro energeticky efektivní výstavbu – EEB-CZ

Platforma pro energeticky efektivní výstavbu (Energy Efficient Buildings Platform – EEB-CZ) při ČVUT v Praze je servisní infrastrukturou pro vědce a odborníky z oblasti energeticky efektivní výstavby z celé ČR. Sdružuje odborníky napříč obory za účelem inovativního řešení energeticky efektivních budov, rozvoje výzkumu a mezinárodní spolupráce v této oblasti. Podporuje efektivní využívání evropských dotačních možností, zviditelňování a úspěšné prosazování českých zájmů v Evropě, internacionalizaci výzkumu a aktivní pozici českých zástupců v Evropském výzkumném prostoru, sdílení poznatků a další rozvoj excelentní vědy.

 

Multioborový přístup k energeticky efektivní výstavbě

Energeticky efektivní výstavba je oblastí, která kombinuje znalosti a postupy různých oborů (stavebnictví, strojírenství, informační technologie, elektrotechnika aj.). Nahlíží na objekty komplexním pohledem, s cílem vytvářet budovy s co nejnižší energetickou spotřebou, šetrné k životnímu prostředí a příjemné k životu. Nejedná se pouze o výstavbu energeticky úsporných budov, ale také o rekonstrukce stávajících budov, snížení provozních nákladů, úspory energie ve výrobním procesu, využití odpadního tepla a energie, výzkum v oblasti pokročilých materiálů a technologií, inteligentních systémů řízení budov, energetického modelování budov, využití přírodních materiálů, stavební tepelné techniky, rekuperačních systémů, decentralizovaných a obnovitelných zdrojů energie pro budovy, kompozitních konstrukčních systémů aj.

 

Spojnice mezi českými akademiky, firmami, státní správou a EU

Platforma EEB-CZ je v ČR unikátní svým specifickým zaměřením na rozvoj odborné komunity energeticky efektivní výstavby prostřednictvím jejího zapojování do dění a iniciativ na úrovni EU. Napomáhá českým subjektům zapojovat se do evropských projektů, zpracovávat projektové žádosti, získávat zahraniční partnery, prosazovat české zájmy v evropské legislativě a strategických dokumentech aj. Aktivity Platformy jsou realizovány v úzké spolupráci s národními experty z oboru energeticky efektivní výstavby, zástupci institucí EU, evropských platforem a sítí v Bruselu.

 

Přínos pro dlouhodobý rozvoj

Platforma otevírá českým výzkumným organizacím, soukromým firmám a dalším organizacím v oblasti EEV nové možnosti jejich odborného a ekonomického rozvoje. Napomáhá dlouhodobě lepšímu uplatnění výzkumných týmů členských organizací v evropských výzkumných a inovačních projektech, poskytuje tak přístup k externímu financování, čímž umožňuje rozvoj výzkumných a inovačních aktivit a přebírání know-how. Významně přispívá nejen k rozvoji výzkumných a inovačních činností v akademickém sektoru, ale zejména ke konkurenceschopnosti soukromých firem. Firmám kromě know-how a investic otevírá přístup k využívání špičkového přístrojového vybavení nově budovaných výzkumných center. Pro veřejnou správu představuje jednotné kontaktní místo pro oblast EEV a zdroj odborných podkladů pro strategické rozhodování.

 

Financování

Vznik platformy je podpořen z projektu PoMePro „Podpora mezinárodního profilování výzkumu ČR v oblasti energeticky efektivní výstavby“ (LE14003) realizovaného při Univerzitním centru energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze. Projekt je financován z programu LE EUPRO II MŠMT.

Stránky platformy: http://www.eebcz.eu/cz/