Technologický transfer pro chytrou Prahu

Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_0403/0000364
Poskytovatel: Operační program Praha - pól růstu ČR

Trvání projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019

Dílčí projekt 01: Biomasa v kombinované výrobě elektřiny a tepla

Řešitel na UCEEB:  Ing. Jakub Maščuch, PhD.

Cílem projektu je navrhnout a otestovat systém pro využití odpadního tepla z biomasy (bioodpadů) a připravit systém ke komercializaci. Po realizaci projektu bude zvýšena hodnota know-how prostřednictvím provedené demonstrace. Globálním cílem vývoje v oblasti ORC (organický Rankinův cyklus) na ČVUT je zpřístupnit výhody vlastní výroby elektřiny co nejširšímu okruhu uživatelů. Ti se pak budou moci snadno stát vlastníky vlastních elektráren a účastnit se připravované systémové změny elektroenergetiky směrem ke konceptu tzv. Smart Grids.Ing. Jakub Maščuch, PhD.

Dílčí projekt 02: Jednotka pro využití odpadního tepla v provozu čistírny odpadních vod

Řešitel na UCEEB:  Ing. Jakub Maščuch, PhD.

Cílem projektu je dopracovat a otestovat a připravit ke komercializaci systém pro využití odpadního tepla spalin z plynových motorů provozovaných na čistírnách odpadních vod. Ve srovnání se současnými jednoduchými chladiči spalin, bude prototypová jednotka produkovat ještě elektřinu a sníží tak tzv. vlastní spotřebu kogeneračních plynových motorů, čímž dojde k nárůstu jejich elektrické účinnosti. Řešitelem je Ing. Jakub Maščuch, PhD.

Dílčí projekt 03: Senzorická platforma pro komplexní vyhodnocení kvality vnitřního prostředí

Řešitel na UCEEB:  Ing. Jakub Maščuch, PhD.

Cílem projektu je navrhnout, v prototypovém množství vyrobit a otestovat komponenty platformy pro monitoring kvality vnitřního prostředí. Cílovou skupinou využívající platformu jsou provozovatelé a zřizovatelé budov s větší koncentrací osob, kde hrozí riziko překračování koncentrací CO2. Na území Prahy jde zejména o administrativní budovy samosprávy a budovy škol. Platforma je ale využitelná obecně i pro firmy, které se zabývají instalací systému pro měření a regulaci. V současné době je kvalita vnitřního prostředí velkým problémem u většiny budov a speciálně u budov s vyšší koncentrací osob. 

Dílčí projekt 04: Platforma pro dálkový odečet vodoměrů

Řešitel na UCEEB:  Ing. Martin Kresta

Cílem projektu je navrhnout, v prototypovém množství vyrobit a otestovat komponenty platformy pro dálkový odečet vodoměrů s využitím IoT bezdrátových sítí. Cílovou skupinou využívající platformu jsou firmy provozující a spravující vodovodní distribuční síť. Platformu lez ale využít i pro monitoring spotřeb vody v areálu nebo v rozsáhlejších komplexech budov. V současné době se dálkové odečty používají především pro elektroměry. K rozšíření dálkových odečtů pro vodoměry zatím nedošlo především z důvodu cenové, investiční i provozní bariéry. 

Dílčí projekt 05: Inteligentní solární lavička

Řešitel na UCEEB: Ing. Tomáš Vlach

Cílem dílčího projektu je ověřit proveditelnost a připravit ke komercializaci technologicky inovovanou lavičku plnící současné funkční  a bezpečnostní požadavky moderního městského prostředí a plně ji integrovat v rámci konceptu Smart City Praha. Cílovou uživatelskou skupinou jsou uživatelé veřejných prostranství, jejich správci z řad samosprávy a městských organizací. Současný městský mobiliář ve většině případů nesplňuje požadavky kladené na aktivní život v tzv. chytrých městech a nevyužívá potenciál nových technologií. Mobiliář je zaměřený pouze na omezené funkce a není řešen komplexně. Výsledkem projektu bude mobiliář aktivně propojený s městským prostředím s možností konektivity, sdílení a poskytování relevantních informací, zvýšení bezpečnosti a komfortu uživatelů. Tyto prvky jsou důležitou součástí tzv. chytrého města. Projekt inteligentní multifunkční městské lavičky zlepšuje následující situace uživatelů:  nároky na zvýšení bezpečnosti a komfortu na veřejných prostranstvích, rozšíření míst pro přivolání pomocí jak formou SOS funkce s kamerovým systémem, tak formou umístění traumatologické bodu s přesnou lokalizací; dále konektivita pro mobilní zařízení, lokální informace včetně kvality ovzduší, eliminace rizika ztráty signálu, vybití baterie, využití recyklovatelných materiálů s důrazem na trvanlivost.

Dílčí projekt 06: Platforma pro monitoring vibrací v historických objektech

Řešitel na UCEEB: Ing. Pavel Mlejnek, PhD.

Cílem projektu je navrhnout autonomní monitorovací systém (bez závislosti na místní napájecí a datové infrastruktuře) schopný zaznamenávat vibrace, náklon či další parametry stavební konstrukce a v případě překročení nastavených mezí informovat provozovatele budovy nebo stavební firmu o možném problému. Cílovou skupinou využívající platformu jsou stavební firmy realizující rekonstrukční či jiné stavební práce pro Magistrát hl. m. Prahy či městské části Prahy, případně samotný Magistrát hl. m. Prahy či městské části Prahy pro kontrolu a hlídání stavu historických objektů v jejich vlastnictví. Sekundárně lze výsledky měření poskytnout správci komunikací, který na základě vyhodnocení vibrací může regulovat rychlost a plynulost dopravy a určovat hmotnostní omezení vozidel. V současné době je k dispozici systém, který je schopen monitorovat vibrace, ale tento je napájen a datově připojen k místní infrastruktuře, jejíž spolehlivé zajištění je velice problematické a není možné zajistit spolehlivou funkcionalitu. V rámci realizace bude současný systém kompletně přepracován tak, aby jej bylo možné využívat v místech, kde není zajištěna napájecí a datová infrastruktura. Veškeré vstupní know-how (background) je ve vlastnictví žadatele. Další vývoj bude vyžadovat významně snížit spotřebu a umožnit tím bateriové napájení a zároveň implementovat nízkoenergetický bezdrátový komunikační systém schopný přenášet požadovaná data (např. pomocí sítě LoRa)

Dílčí projekt 07: Klimaokno

Řešitel na UCEEB: Ing. Daniel Adamovský, PhD.

Cílem projektu je navrhnout, v prototypovém množství vyrobit a otestovat technologii klimaokna a připravit ji ke komercializaci. Bude navrženo nové řešení speciálního klimaokna s optimálním vnitřním prostředím pro růst rostlin v prostoru mezi vnějším a vnitřním zasklením. Okno bude specificky navrženo, aby podporovalo podmínky odlišných druhů rostlin při respektování požadavků na stav budovy, vnitřní prostředí a nároky na potřebné množství vody. Cílovou uživatelskou skupinou je hlavní město, městské části a společnosti, které spravují veřejné budovy (školy, nemocnice, domovy s pečovatelskou službou), dále podnikatelské subjekty: stavební firmy, provozovatelé komerčních budov, případně domácnosti.