Jste zde

ŘEDITEL/KA ČVUT UCEEB

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB) vzniklo v roce 2012 jako odezva na jednu z nejvýznamnějších priorit Evropské unie – energetické úspory v budovách. Funguje jako samostatný vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). UCEEB sdružuje akademiky ze 4 fakult ČVUT a další odborníky v oboru udržitelných budov. UCEEB za dobu své existence téměř zečtyřnásobil počet spolupracujících odborníků na současných 150 výzkumníků. Ti se dnes zabývají udržitelným stavitelstvím z různých hledisek: architektury a vlivu na ni z pohledu životního prostředí, využití obnovitelných zdrojů energie, kvality interiérů budov ve vztahu ke zdraví, využití a mechaniky různých druhů stavebních materiálů s důrazem na dřevo a v neposlední řadě chytrého monitoringu a řízení budov. Poslední odbornou odnoží je zkoumání bionanomateriálů.

V UCEEB chceme, aby budovy a jejich nové technologie byly šetrné k přírodě, podporovaly trvale udržitelný rozvoj společnosti a poskytovaly svým uživatelům zdravé a komfortní vnitřní prostředí. Jsme široce uznávanou institucí soustředící se zejména na budovy a jejich nové technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Přinášíme inovace z výzkumu do praxe, spolupracujeme na jejich vzniku a kvalitu technologií nezávisle ověřujeme. Vědomě se podílíme na formování podoby udržitelného stavebnictví budoucnosti. Našimi hodnotami jsou nezávislost, racionalita, odpovědnost, inovace a kvalita.

Financování UCEEB je zajištěno z několika zdrojů. Největší část pochází z národních a mezinárodních grantů, menší část ze smluvního výzkumu.

 

Vaše role:

 • Řízení chodu Centra. Ředitel/ka je zodpovědný/á za chod Centra a rozhodování v souladu s dlouhodobým směřováním a vizí organizace. Je přímo podřízený/á rektorovi ČVUT a každoročně se schází s Vědeckou radou sestávající se z českých a zahraničních odborníků se zkušenostmi z vedení podobných organizací. Ve finančních otázkách zodpovídá Akademickému senátu ČVUT. UCEEB podléhá také Radě centra, která má roli dozorčího orgánu.
 • Jednání jménem Centra ve věcech stanovených zákonem, Statutem ČVUT, Organizačním řádem ČVUT a Organizačním řádem UCEEB, zejména v otázkách personálních a hospodářských. Ředitel/ka má v rámci struktury ČVUT vysokou autonomii.
 • Strategické vedení. Centrum má střednědobé a dlouhodobé směřování vytyčeno svojí strategií. Ředitel/ka zodpovídá za její aplikaci a pravidelnou aktualizaci v závislosti na vývoji tržní poptávky a vědeckém pokroku. Mise a strategie Centra musí být transformována do relevantních vědeckých témat, aby Centrum dosahovalo stanovených cílů.
 • Vytváření stimulujícího prostředí. UCEEB je platformou, kde se setkávají odborníci z několika souvisejících oborů. Jednou ze zásadních vlastností ředitele/ky je schopnost tyto experty proaktivně propojovat a podporovat vzájemnou inspiraci a spolupráci napříč obory a týmy.
 • Vedení lidí. Přímo zodpovědní řediteli/ce je všech 6 vedoucích výzkumných oddělení, tajemník, vedoucí projektového oddělení, provozu, marketingu a lidských zdrojů. Ředitel/ka zodpovídá za personální politiku ústavu.
 • Reprezentace, networking a obchod. Ředitel/ka má v kompetenci rozvoj a udržování kontaktů se všem relevantními cílovými skupinami, mj. městy, průmyslem, akademickým prostředím a národními a mezinárodními platformami zabývajícími se tématy udržitelnosti. Ředitel/ka reprezentuje Centrum na těchto úrovních s cílem budování značky, otevírání nových obchodních příležitostí a prezentaci Centra jako spolehlivého partnera a dodavatele.

 

Ideální kandidát:

Klíčové kompetence:

 • znalost a porozumění akademickému prostředí, vize ohledně vývoje udržitelnosti ve stavebnictví a blízký vztah k aplikovanému výzkumu
 • dobrá znalost tržního prostředí ve stavebnictví a souvisejících oborech
 • zkušenosti z úspěšné spolupráce průmyslu a výzkumné organizace minimálně 5 let, realizace komerčních i grantových projektů
 • leadership a zkušenost s vedením týmů, ideálně z prostředí s plošší organizační strukturou
 • strategické rozhodování
 • velmi dobré komunikační dovednosti, schopnost nalézat konsenzus mezi mnoha různorodými názory
 • dobrá znalost českého a anglického jazyka
 • schopnosti jednat v souladu s hodnotami UCEEB

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání doktorského typu a autorství publikací v kvalitních vědeckých časopisech
 • zahraniční zkušenost z výzkumu a vývoje nebo managementu

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 • možnost vést a rozvíjet výzkumný ústav, který se zabývá moderními a stále více strategickými tématy udržitelného rozvoje ve stavebnictví a souvisejících oborech
 • vysoce autonomní manažerská pozice s velkou mírou odpovědnosti na pomezí akademického a komerčního sektoru
 • mzdové zařazení pozice je stanoveno dle Vnitřního mzdového předpisu ČVUT v Praze na třídu 13, je doplněno příplatkem za vedení a osobním ohodnocením

 

Výběrové řízení:

Předložení dokumentů k výběrovému řízení:

 • Doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání
 • Doklad o ukončení doktorského studijního programu
 • Profesní životopis
 • Motivační dopis
 • Představa o spolupráci s Fakultou stavební, Fakultou elektrotechnickou, Fakultou strojní a Fakultou biomedicínského inženýrství
 • Představa zapojení UCEEB do výchovy studentů a doktorandů
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Doklad potvrzující splnění podmínek uvedených v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Podání přihlášek k výběrovému řízení na personální odbor RČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení UCEEB“

Termín uzávěrky přihlášek 15. 2. 2021

Předpokládaný termín nástupu: jmenování od 1. července 2021, možnost postupného přebírání agendy od 1. května 2021.

Uchazeči, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou vyzváni k přípravě prezentace své vize a jejímu osobnímu představení zástupcům vedení ČVUT, předpokládáme během března 2021. Oznámení vítězného kandidáta se předpokládá do 31. 3. 2021.