Jste zde

Výzkumný pracovník junior pro mobilitu - Německo

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Výzkumný pracovník-junior pro mobilitu v rámci projektu Mezinárodní mobility na ČVUT-VTA

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980

 

Náplň práce

 • Výzkum a rozvoj znalostí v oblasti impregnovaných uhlíkových výztuží

 

Místo výkonu práce

 • Technische Universität Dresden, Institut für Baustoffe, Německo

Délka pracovního pobytu

 • 3 měsíce

Výše úvazku

 • 1,0

Předpokládané datum zahájení pracovního pobytu

 • V období 1.3. - 1. 6. 2022. Z objektivních důvodů lze termín zahájení mobility prodloužit.

 

Požadovaná kritéria

 • Výzkumný pracovník – junior, tj. výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. v instituci se sídlem na území ČR nebo získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) maximálně 7 let před datem zahájení mobility. Uvedená doba se může prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby.
 • Odborné zaměření na oblast impregnovaných uhlíkových výztuží.
 • Zajištění mentora v hostitelské organizaci, který musí splnit tato výkonnostní kritéria:
  • H-index – minimální hodnota 8,5 (Web of Science nebo Scopus).
  • podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, zároveň se nesmí jednat o interní grant, nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy.
 • Vynikající znalost anglického jazyka

 

Povinnosti výzkumného pracovníka v době realizace

 • Zapojení se do výzkumné činnosti hostující organizace
 • Účast na konferenci/ semináři/ workshopu apod. minimálně jednou v průběhu mobility
 • Dodržení návratové fáze v délce 6 měsíců, po kterou musí výzkumný pracovník setrvat v zaměstnaneckém poměru k ČVUT UCEEB. Nedílnou součástí návratové fáze je diseminace výsledků mobility (realizace minimálně jednoho semináře, workshopu apod. pro zaměstnance/studenty).
 • Předkládání měsíčních zpráv a výkazů práce po dobu trvání mobility a po ukončení návratové fáze předložení závěrečné zprávy
 • Být v době realizace mobility zaměstnancem ČVUT, UCEEB
 • Respektování pravidel poskytovatele (MŠMT, OP VVV)
 • Setrvání v pracovním poměru s UCEEB alespoň tři roky po ukončení mobility, s cílem využití a sdílení poznatků a zkušeností nabytých během mobility

 

Požadované dokumenty

 • Motivační dopis (odůvodnění potřeby realizace mobility a relevance na základě popisu plánovaných výzkumných aktivit v rámci mobility včetně popisu vazby na výzkum před realizací mobility; uchazeč musí definovat konkrétní cíle a přínosy mobility)
 • Profesní životopis výzkumného pracovníka
 • Kopie diplomu (případně jeho nostrifikace, v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu)
 • Profesní životopis mentora
 • Harmonogram mobility
 • Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta
 • Výpočet normalizovaného h-indexu mentora
 • Zdůvodnění potřebnosti výzkumného pobytu pro výzkumného pracovníka a jeho přínos pro UCEEB
 • Letter of Intent - doložení zájmu hostitelské organizace v zahraničí – souhlasné stanovisko mentora s realizací a programem mobility včetně odsouhlasení její délky postačující v elektronické podobě. V případě, že bude pracovník vybrán, doloží zájem hostitelské organizace v zahraničí nejlépe ve formě MoU

 

Termín uzávěrky přihlášek: 15. 1. 2021

Požadovanou dokumentaci zašlete ve stanoveném termínu na e-mailovou adresu hr [at] uceeb [dot] cz

 

Kontaktní osoba:

Kristina Reist, tel. 773 744 228 | e: kristina [dot] reist [at] cvut [dot] cz  

 

 

Mobilita bude financována z ESIF, OP VVV v rámci projektu

„Mezinárodní mobility na ČVUT-VTA,“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980.