VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK-JUNIOR pro mobilitu v rámci projektu Mezinárodní mobility na ČVUT-VTA

Náplň práce

* Výzkum a rozvoj znalostí v oblasti optimalizace návrhu budov (propojování BIM s LCA) 

Místo výkonu práce

* ETH Zurich, Deptartment of Civil, Environmental and Geomatic Engineering; Zurich, Švýcarsko 

Délka pracovního pobytu

* 6 měsíců 

Výše úvazku

* 1,0 

Předpokládané datum zahájení pracovního pobytu 

* 1.9.2020 
 


Požadovaná kritéria

* Výzkumný pracovník – junior, tj. výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. v instituci se sídlem na území ČR nebo získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) maximálně 7 let před datem zahájení mobility. Uvedená doba se může prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby.

* Odborné zaměření na oblast optimalizace návrhu budov (propojování BIM s LCA)

* Zajištění mentora v hostitelské organizaci, který musí splnit tato výkonnostní kritéria: o H-index – minimální hodnota 8,5 (Web of Science nebo Scopus). 

* Podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, zároveň se nesmí jednat o interní grant, nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy.

* Vynikající znalost anglického nebo německého jazyka.

 
Povinnosti výzkumného pracovníka v době realizace 
* Zapojení se do výzkumné činnosti hostující organizace

* Účast na konferenci/ semináři/ workshopu apod. minimálně jednou v průběhu mobility

* Dodržení návratové fáze v délce 6 měsíců, po kterou musí výzkumný pracovník setrvat v zaměstnaneckém poměru k ČVUT UCEEB. Nedílnou součástí návratové fáze je diseminace výsledků mobility (realizace minimálně jednoho semináře, workshopu, apod. pro zaměstnance/studenty). 

* Předkládání měsíčních zpráv a výkazů práce po dobu trvání mobility a po ukončení návratové fáze předložení závěrečné zprávy

* Být v době realizace mobility zaměstnancem ČVUT UCEEB

* Respektování pravidel poskytovatele (MŠMT, OP VVV)

* Setrvání v pracovním poměru s UCEEB alespoň tři roky po ukončení mobility, s cílem využití a sdílení poznatků a zkušeností nabytých během mobility 


 
Požadované dokumenty

* Motivační dopis (odůvodnění potřeby realizace mobility a relevance na základě popisu plánovaných výzkumných aktivit v rámci mobility včetně popisu vazby na výzkum před realizací mobility; uchazeč musí definovat konkrétní cíle a přínosy mobility)

* Profesní životopis výzkumného pracovníka 

* Kopie diplomu (případně jeho nostrifikace, v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu.) 

* Profesní životopis mentora 

* Harmonogram mobility 

* Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta 

* Výpočet normalizovaného h-indexu mentora

* Zdůvodnění potřebnosti výzkumného pobytu pro výzkumného pracovníka a jeho přínos pro ČVUT UCEEB 

* Letter of Intent - doložení zájmu hostitelské organizace v zahraničí – souhlasné stanovisko mentora s realizací a programem mobility včetně odsouhlasení její délky postačující v elektronické podobě. V případě, že bude pracovník vybrán, doloží zájem hostitelské organizace v zahraničí nejlépe ve formě MoU.

 
Termín uzávěrky přihlášek: 25.7.2020 
Požadovanou dokumentaci zašlete ve stanoveném termínu na e-mailovou adresu hr [at] uceeb [dot] cz  
 
Kontaktní osoba:  
Kristina Reist, tel. 773 744 228 | e: kristina [dot] reist [at] cvut [dot] cz   
 
 
Mobilita bude financována z ESIF, OP VVV v rámci projektu  
„Mezinárodní mobility na ČVUT-VTA,“ CCZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980.