Jste zde

VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK-JUNIOR pro mobilitu v rámci projektu Mezinárodní mobility, Švýcarsko

Náplň práce

 • Výzkum a rozvoj znalostí v oblasti optimalizace návrhu budov (propojování BIM s LCA)

Místo výkonu práce

 • ETH Zurich, Deptartment of Civil, Environmental and Geomatic Engineering; Zurich, Švýcarsko

Délka pracovního pobytu

 • 6 měsíců

Výše úvazku

 • 1,0

Předpokládané datum zahájení pracovního pobytu

V období 1.4. - 1. 6. 2021. Z objektivních důvodů lze termín zahájení mobility prodloužit.

 

Požadovaná kritéria

 • Výzkumný pracovník – junior, tj. výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. v instituci se sídlem na území ČR nebo získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) maximálně 7 let před datem zahájením mobility. Uvedená doba se může prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby.
 • Odborné zaměření na oblast optimalizace návrhu budov (propojování BIM s LCA)
 • vynikající znalost anglického nebo německého jazyka
 • Zajištění mentora v hostitelské organizaci, který musí splnit tato výkonnostní kritéria:
 • H-index – minimální hodnota 8,5 (Web of Science nebo Scopus).
 • podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, zároveň se nesmí jednat o interní grant, nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy.

 

 

Povinnosti výzkumného pracovníka v době realizace

 • zapojení se do výzkumné činnosti hostující organizace
 • účast na konferenci/ semináři/ workshopu apod. minimálně jednou v průběhu mobility
 • dodržení návratové fáze v délce 6 měsíců, po kterou musí výzkumný pracovník setrvat v zaměstnaneckém poměru k ČVUT UCEEB. Nedílnou součástí návratové fáze je diseminace výsledků mobility (realizace minimálně jednoho semináře, workshopu, apod. pro zaměstnance/studenty).
 • Předkládání měsíčních zpráv a výkazů práce po dobu trvání mobility a po ukončení návratové fáze předložení závěrečné zprávy
 • být v době realizace mobility zaměstnancem ČVUT UCEEB
 • respektování pravidel poskytovatele (MŠMT, OP VVV)
 • setrvání v pracovním poměru s UCEEB alespoň tři roky po ukončení mobility, s cílem využití a sdílení poznatků a zkušeností nabytých během mobility

 

Požadované dokumenty

 • Motivační dopis (odůvodnění potřeby realizace mobility a relevance na základě popisu plánovaných výzkumných aktivit v rámci mobility včetně popisu vazby na výzkum před realizací mobility; uchazeč musí definovat konkrétní cíle a přínosy mobility)
 • Profesní životopis výzkumného pracovníka
 • Kopie diplomu (případně jeho nostrifikace, v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu.)
 • Profesní životopis mentora
 • Harmonogram mobility
 • Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta
 • Výpočet normalizovaného h-indexu mentora
 • Zdůvodnění potřebnosti výzkumného pobytu pro výzkumného pracovníka a jeho přínos pro UCEEB
 • Letter of Intent - doložení zájmu hostitelské organizace v zahraničí – souhlasné stanovisko mentora s realizací a programem mobility včetně odsouhlasení její délky postačující v elektronické podobě. V případě, že bude pracovník vybrán, doloží zájem hostitelské organizace v zahraničí nejlépe ve formě MoU

 

Termín uzávěrky přihlášek: 28. 2. 2021

Požadovanou dokumentaci zašlete ve stanoveném termínu na e-mailovou adresu hr [at] uceeb [dot] cz

 

Kontaktní osoba:

Kristina Reist, tel. 773 744 228 | e: kristina [dot] reist [at] cvut [dot] cz  

 

 

Mobilita bude financována z ESIF, OP VVV v rámci projektu

„Mezinárodní mobility na ČVUT-VTA,“ CCZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980.