Analýzy v oblasti centralizovaného zásobování teplem

Nabídka služby

Nabízíme analýzy v oblasti tepelných soustav zásobování energiemi pro soubory budov, typicky městské čtvrti či obce.

Pro naše klienty typicky řešíme tyto úlohy:

  • Modelování měsíční potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody u větších souborů budov na základě omezeného množství údajů (mapový podklad, stáří budov) při zahrnutí různých variant úsporných opatření (zateplení, větrání, výměna armatur, izolace cirkulačních rozvodů, změna doby běhu cirkulace, realizace solárních soustav apod.). Výsledkem je vyhodnocení budoucí potřeby tepla v různých scénářích realizace úspor v budovách daného distriktu, např. napojeného na soustavu CZT s vyčíslením poklesem dodávek tepla.
  • Modelování tepelných ztrát rozvodu tepla v soustavách CZT na základě pasportu úseků potrubí v různém typy uložení v závislosti na klimatických podmínkách (venkovní teplota, sluneční záření), provozních podmínkách (teploty rozvodu) a stáří rozvodu. Výsledkem je vyhodnocení změny tepelných ztrát v definovaných variantách rekonstrukce rozvodů (změna typu uložení, výměna izolace, snížení provozních parametrů teplonosné látky).
  • Návrh a detailní analýza provozu solárních soustav s definovanými parametry akumulace tepla (objem, typ: vodní akumulace, akumulace v poli zemních sond). Pro modelování je využito software TRNSYS v hodinovém a kratším kroku. Výsledkem je posouzení úspor energie při integraci solární soustavy do soustavy CZT v závislosti na provozních parametrech rozvodu, potřebě tepla apod.
  • Podrobné modelování komplexních soustav kombinujících klasické a obnovitelné zdroje energie (typicky tepelná čerpadla, fotovoltaika, kogenerační jednotky) s akumulačními kapacitami v rámci lokálních soustav CZT při znalosti energetických potřeb, případně v jejich variantách. Výsledkem jsou hodinové průběhy provozních teplot v soustavě při definovaném výkonu (charakteristikách) jednotlivých zařízení a objemech akumulace pro daný soubor budov a související energetické bilance vyhodnocené pro různé klimatické podmínky a varianty energetické náročnosti budov. Výstupem jsou potřebné výkony pro dosažení definovaného cíle (max. spotřeba, min. podíl OZE, max. emise CO2 apod.)
  • Hodnocení energetické náročnosti čtvrti (souboru budov) z pohledu různých přístupů jako energeticky pozitivní čtvrti (positive energy districts), bezemisních komunit (zero emission neighbourhoods, carbon neutral communities), návrh variant zdrojů energie pro dosažení určité úrovně indikátorů. Výsledkem je vyhodnocení jednotlivých indikátorů pro danou čtvrť příslušných danému přístupu pro jednotlivé varianty zdrojů energie a doporučení pro realizaci. 


V případě speciálních požadavků nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.