Česká účast v Annexu 72 Mezinárodní energetické agentury

Registrační číslo: LTT19022
Poskytovatel: MŠMT ČR – Program Inter excellence
Řešitel: Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Zahájení: 31.01. 2019
Ukončení: 30.11. 2021

Budovy – jejich výstavba, provoz i demolice – se významnou měrou podílejí na celkových environmentálních dopadech společnosti. Problémy související s environmentálními dopady budov mají kontinentální či globální dosah a pro hledání jejich řešení je klíčové zapojení do mezinárodní vědecké komunity. Předkládaný projekt Česká účast v Annexu 72 Mezinárodní energetické agentury budov umožní plnohodnotnou účast českých zástupců v projektu Technologického kolaborativního programu Energy in Buildings and Communitites Mezinárodní energetické agentury Annex 72: Assessing life cycle related environmental impacts caused by buildings, navázání aktivní spolupráce se zúčastnenými špičkovými vědeckými pracovišti a přenos know-how do české odborné praxe. Projekt Annex 72, do kterého je zapojeno 38 výzkumných organizací z celého světa, je zaměřen na posuzování potřeby primární energie, emisí skleníkových plynů a dalších environmentálních dopadů budov během celého životního cyklu (od výroby stavebních výrobků, přes výstavbu, provozování až po konec životnosti a demontáž, recyklaci a odstranění zbývajících materiálů).

Jeho hlavními cíli jsou: dosažení mezinárodního konsenzu na hodnoticí metodologii, která umožní zohlednění národních a regionálních zvyklostí ohledně dat a modelování životního cyklu budov; zlepšení propojení metod environmentálního posuzování s metodami používanými při navrhování budov; příprava podkladů pro definování národních a mezinárodních srovnávacích úrovní pro hodnocení budov z hlediska potřeby primární energie, emisí skleníkových plynů a dalších environmentálních dopadů budov během celého životního cyklu; podpora jednotlivých zúčastněných států ve vývoji národních databází environmentálních dat pro stavební materiály a výrobky; a příprava doporučení pro národní a mezinárodní normalizační orgány s ohledem na zahrnutí uvažování celého životního cyklu budov do připravovaných norem a dalších předpisů. Hlavními cíli předkládaného projektu je plnohodnotné zapojení českého týmu do mezinárodního konsorcia, podíl na impaktovaných publikacích se zahraničními spoluautory i impaktované články vlastní, přenos získaného know-how do české praxe pomocí veřejně dostupných výzkumných zpráv a jejich propagace v českých odborných časopisech a pomocí závěrečného workshopu.