Dešťovka je základem každého moderního města

Aktualita, 12.05.2022
Ve spolupráci ČVUT UCEEB a UJEP IEEP vznikla metodika Voda ve městě, která vzbudila takový ohlas mezi odbornou veřejností a nadšenci do udržitelného hospodaření s dešťovými vodami i zelení ve městech, že nyní na platformě Hithit probíhá kampaň s cílem vybrat finanční prostředky na její dotisk. Ocenili ji také lidé z praxe, jejichž hodnocení si můžete přečíst v tomto článku.

O publikaci byl velký zájem nejen mezi představiteli měst, ale také mezi projektanty, studenty nebo dalšími nadšenci do udržitelného hospodaření s dešťovými vodami, na něž se kvůli nedostatku výtisků nedostalo, a proto se museli spokojit pouze s elektronickou verzí. Pro všechny zájemce o tištěné vydání Vody ve městě nyní odstartovala kampaň na portálu Hithit (www.hithit.com/vodavemeste) s cílem vybrat peníze na dotisk, který bude obsahovat několik bonusů. Přečtěte si, co o ní napsali odborníci z praxe a proč si myslí, že je mimořádně důležitá pro každé moderní město.


Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, zakladatel architektonického studia Jakub Cigler Architekti
Narodil jsem se do doby plné optimismu k technickým a vědeckým vynálezům. Jedním z mých nejrannějších zážitků z televizního vysílání bylo přistání prvního člověka na Měsíci. Obdivoval jsem nové stavební technologie, které do architektury přinesly objevy z vesmírného nebo automobilového průmyslu. Byla to doba růstu a rozvoje bezuzdně konzumní společnosti.

Ale postupně jsem si začal víc a víc uvědomovat, že vědecké a technologické objevy a civilizační vymoženosti nejsou časem dostatečně prověřeny. Ukazují se stále další a další problémy, které Homo sapiens na této planetě páchá, přestože si myslíme, že v dobré víře. 

Díky tomu si stále víc uvědomuji, že ty zdánlivě obyčejné a dávno překonané postupy, inspirované přírodou či přírodou přímo vygenerované a prověřené staletími, se ukazují být správné. Jsou v souladu s fascinujícími procesy, které se kolem nás dějí, a díky nim můžeme existovat nejenom my, ale vše živé okolo nás.

Právě proto považuji tuto knihu za mimořádně důležitou, nabízí totiž dávno objevené. Přináší návody a řešení, které jsou samozřejmé, ale bohužel námi Homo sapiens zapomenuté a nepoužívané. Dešťová voda je něco, co naši lidskou společnost obtěžuje, protože jí je buď málo, nebo moc, navíc na místech a v časech, které se nám zrovna nehodí. Ale zapomínáme, že díky ní můžeme žít na této planetě! A proto berme konečně všechna nabízená řešení v této knize jako správnou cestu, jak začít napravovat chyby, kterých jsme se v posledních staletích dopouštěli.

 
RNDr. Tomáš Hrdinka Ph.D., hydrolog, geograf a radní MČ Praha 4 pro životní prostředí a místní Agendu 21Podívejte se na videorecenzi zde

Z pohledu člena samosprávy obce a zároveň vědeckého pracovníka v oblasti vodního hospodářství je metodická příručka „Voda ve městě“ kompaktním a efektivním zdrojem informací pro aplikaci prvků zelenomodré infrastruktury. A to zejména proto, že vychází jednak z vědecky uchopeného teoretického základu a úvodu do problematiky i pro zcela neznalé věci, a zároveň z dosavadních zkušeností samospráv ohledně procesu přípravy a implementace opatření HDV včetně jejich komunikace s veřejností a aktivními občany. Proces implementace opatření HDV může být po časové a administrativní stránce jednoduchý i velmi složitý, pokud do procesu například vstupuje v rámci stavebního/ vodoprávního řízení státní správa, ale vždy by mu měla předcházet participace s veřejností. Všechny tyto roviny jsou v úvodu metodiky nahlíženy. 

Další část se věnuje aspektům územního plánování, které by mělo vycházet ze specifické geografické polohy obce a její náchylnosti k přírodním disturbancím, s nimiž musí prvky HDV pracovat a být v souladu, přičemž město/obec musí vždy fungovat jako celek, v němž se jednotlivá opatření realizovaná v ploše vzájemně doplňují či v efektu násobí. Další část knihy přistupuje k prostoru měst/obcí pro aplikaci prvků zelenomodré infrastruktury geneticky, kdy rozlišuje samostatně funkční typy ploch (náměstí, náves, park, zahrada, ulice, sportoviště a jiné) a jak s nimi v rámci HDV problematiky a v souvislosti se změnou klimatu ideálně nakládat. V poslední části jsou vyjmenována konkrétní opatření HDV na ukázkách z ČR a zahraničí, která mohou být použita na různých typech ploch dle štědrosti finančních prostředků a velikosti veřejného prostoru. 

Za MČ Praha 4 mohu směle tvrdit, že publikace je díky pečlivé práci autorského týmu inspirativním čtením na výborné grafické úrovni, které doplní a dále pozvedne mozaiku realizace HDV a dalších prvků zelenomodré infrastruktury nejen v naší městské části, ale zcela jistě i v jiných obcích ČR, které se o danou problematiku již zajímají nebo teprve chtějí zajímat.

 
Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D., ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad

Aktuality/IMG_8595.jpeg


Podívejte se na videorecenzi zde.

Voda je základem civilizace a struktury lidského osídlení. Města vznikala tam, kde jí byl dostatek jak pro obyvatele, tak pro zemědělství. Ne všude však byla přítomnost vody žádoucí z hlediska rozvoje městské zástavby. Břehy potoků a řek byly regulovány, mokřady vysušovány a voda sváděna do kanálů pozemních i podzemních. 

Některá města byla na vodě doslova postavena jako například Amsterdam. Řada měst založila na vodě svou prosperitu. Větší řeky byly významnými dopravními tepnami a zdrojem síly pro řemeslné živnosti, manufaktury a později průmysl. Byly však také hrozbou v podobě ničivých povodní a kanalizační stokou, semeništěm nemocí a epidemií. Proto se k nim města obracela zády. 

Dnes je vše jinak. Čisté vodní plochy jsou jejich ozdobou, klíčovým veřejným prostorem s potenciálem pro odpočinkové a sportovní využití. Vodě ve všech jejích podobách a skupenstvích je zvláště ve městech věnována mimořádná pozornost. V zastavěných částech není oproti minulosti odváděna co nejrychleji pryč. Naopak, je zadržována a znovu využívána jak v budovách, tak na venkovních prostranstvích. 

Pod tlakem klimatických změn si plně uvědomujeme význam vody nejen pro lidská sídla a jejich obyvatele, ale také pro životní prostředí, přírodní ekosystémy, faunu a flóru. Bez ní by nebyl život. Se sílící naléhavostí si znovu uvědomujeme tento prostý fakt a vracíme se tak ke kořenům naší civilizace. 

Hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu je základem každého moderního města. Proto každá publikace, která se tímto tématem zabývá, je vítána. Zvláště pak taková, která tuto problematiku pojímá jako celek v širším kontextu, je snadno prakticky využitelná a navíc graficky atraktivní a přehledná.