Energetické koncepty budov

Nabídka služby

Nabízíme zpracování energetických konceptů budov jako návrhů řešení jejich energetických systémů ve vazbě na předpokládaný energetický standard se zohledněním vhodných technických systémů a jejich ekonomické posouzení ve variantách pro další rozhodování investora​. Výsledný energetický koncept je možné využít jako vstupní podklad pro projektanta (zadání ze strany investora).

V rámci energetických konceptů zpravidla využíváme podrobné normové výpočty ve vazbě na hodnocení energetické náročnosti budovy v souladu s legislativou. V případě potřeby či požadavku je možné použití detailních výpočtů s hodinovým krokem (využitelnost FV systémů, efektivita tepelných čerpadel) či výpočtů zohledňujících reálné spotřeby energie včetně elektrických spotřebičů.

Pro naše klienty typicky řešíme tyto úlohy:

  • Posouzení ekonomické vhodnosti obnovitelných zdrojů energie pro daný stavebně-architektonický návrh budovy a zhodnocení smysluplnosti variant zdrojů energie pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody zadaných zadavatelem ve vazbě na technické systémy budovy. Výsledkem je porovnání zadaných variant v podobě investičních a provozních nákladů (celkové náklady za 15 let provozu) či návratnosti variant řešení. Jsou navrženy potřebné výkony zařízení a stanoveny projekční souvislosti.
  • Analýza úspor ve stávající budově včetně zmapování jejího současného stavu a provozu, kalibrace výpočtového modelu podle reálných spotřeb. Výsledkem je vyhodnocení variant energetických úspor nasazením konkrétních stavebních opatření, výměny zdrojů energie, případně instalace obnovitelných zdrojů energie. Vyhodnocovány jsou roční úspory na základě reálných provozních nákladů a nezbytné počáteční investice pro jednotlivé varianty řešení.
  • Revize projektové dokumentace a návrhu zdrojů energie pro dosažení cílů zadavatele. Výsledkem je posouzení návrhu projektanta s ohledem na funkčnost energetického konceptu, smysluplnost kombinací technických systémů (větrání, vytápění, chlazení, příprava TV), dimenzování jednotlivých prvků, na optimalizaci z hlediska investičních a provozních nákladů, provázání jednotlivých profesí a doporučení změn.
  • Doporučení energetického zadání pro účely veřejné soutěže. Výsledkem je dokument s definováním požadavků v oblasti technických systémů budovy a zdrojů energie, které mají být v návrzích pro soutěž zohledněny. Součástí je i posouzení splnění požadavků jednotlivých nabídek v rámci soutěže.

 

V případě speciálních požadavků nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.