Energetické simulace budov a jejich technických systémů

Nabídka služby

Nabízíme simulace a analýzy s výpočty v pokročilém programu, který umožňuje podrobněji zohlednit vliv slunečního záření, akumulace, konkrétní regulaci technických zařízení, profilů zátěže, využitelnost fotovoltaických systémů apod.

Naše služby zahrnují:

  • Energetickou simulaci budovy s danou geometrií a parametry obálky při konkrétním profilu obsazenosti, osvětlení a vnitřních zisků pro dané klimatické podmínky. Výsledkem jsou hodinové potřeby výkonu pro vytápění, chlazení, přípravu teplé vody pro realistické dimenzování zařízení v zónách, příkony technických zařízení pro získání představy o realistických maximech elektrického příkonu, měsíční potřeby energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody pro realistické energetické hodnocení (včetně spotřebičů).
  • Analýzu vycházející z energetické simulace budovy s porovnáním pro různé profily obsazenosti, průtoky větrání a klimatické podmínky, které mohou během budoucího provozu nastat. Výsledkem je rozmezí výkonových a energetických potřeb, které při návrhu dává projektantům mnohem větší jistotu než normové výpočty. Na jedné straně se v běžném provozu často jedná o nižší výkony oproti normovému výpočtu (tzn. nižší nutné investice do technologie při zachování jistoty), na druhé straně simulace může odhalit extrémní výkony potřebné při zprovozňování budovy (bez obsazenosti = bez vnitřních zisků). Pro projektanty je tak indikována potřeba rozdělení výkonů do stupňů z pohledu využití instalovaného výkonu, možné dočasné zálohy zařízení apod.
  • Analýzu použití různých průsvitných prvků, volby typu zasklení a stínicích prvků, různé regulace aktivních stínicích prvků, simulace komplikovaných stínicích prvků (žebra, perforace). Výsledkem je zjištění vlivu na energetickou náročnost budovy a instalované výkony, případně doporučení způsobu provozování stínicích elementů.
  • Simulaci vnitřního prostředí při uvažování konkrétního systému vytápění nebo chlazení s definovanými instalovanými výkony – analýzu četnosti překročení sledovaných teplot při různých provozních profilech zátěže a větrání za různých klimatických podmínek. Výsledkem je zhodnocení, při jakém instalovaném výkonu zařízení lze dosáhnout požadovaných parametrů tepelné pohody ve vnitřním prostředí.
  • Analýzu funkčnosti a použitelnosti tepelně aktivovaných betonových konstrukcí (TABS) pro vytápění a chlazení v dané budově (vnější a vnitřní tepelná zátěž, úroveň větrání, klimatické podmínky apod.). Výsledkem je informace pro projektanty, zda vůbec, případně za jakých podmínek je možné použít TABS pro úpravu vnitřního prostředí.
  • Simulaci pokročilého energetického systému budovy složeného z inovativních technických prvků a regulace – např. kombinace FV systému a tepelného čerpadla / chladicí jednotky, použití hybridních fotovoltaicko-tepelných kolektorů, nárazníkové akumulace, sezónní akumulace tepla a chladu v podloží prostřednictvím pole zemních sond, systémů nízkoenergetického chlazení, využívání odpadního tepla z chlazení apod. – realistické zhodnocení potenciálu úspor, nastavení regulačních strategií pro plné využití potenciálu technologického řešení. Výsledkem je ověření dimenzování zařízení, optimalizace návrhu zdrojů s proměnným výkonem pro dosažení určitého energetického standardu.
  • Analýzu funkce specifických prvků v technických systémech budovy, typicky zvlhčování nebo odvlhčování, možnosti zpětného získávání vlhkosti apod. Výsledkem je energetická náročnost různých způsobů v konkrétní aplikaci a budově, spotřeba vody, zisk vody (pro letní zalévání) apod.


V případě speciálních požadavků nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.