Energetické simulace budov a jejich technických systémů

Nabídka služby

Nabízíme dynamické simulace budov a technických systémů pro zajištění vnitřního prostředí s výpočty v pokročilém programu, který umožňuje podrobněji zohlednit vliv slunečního záření, akumulace, konkrétní regulaci technických zařízení, profilů zátěže, využitelnost fotovoltaických systémů apod. S použitím vytvořeného dynamického modelu budovy či systému je možné provádět celou řadu analýz od změn vlastností obálky budovy či velikosti technologie (jako podklad pro rozhodování developera), přes testování okrajových podmínek provozu (jako podklad pro specialistu v oblasti regulace) po kombinování různých technologií, technických systémů a zdrojů energie (jako podklad pro projektanty TZB). Simulace budov je možné výhodně využít také v případě potřeby certifikace budov v oblasti značek LEED, BREEAM, apod. 

Naše služby zahrnují následující typické úlohy:

  • Simulaci budovy s danou geometrií a parametry obálky při konkrétním profilu obsazenosti, osvětlení a vnitřních zisků pro dané klimatické podmínky. Výsledkem jsou hodinové potřeby výkonu pro vytápění, chlazení, přípravu teplé vody pro realistické dimenzování zařízení v zónách, příkony technických zařízení pro získání představy o realistických maximech elektrického příkonu, měsíční potřeby energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody pro realistické energetické hodnocení (včetně elektrických spotřebičů).
  • Analýzu vycházející ze simulace budovy s porovnáním pro různé profily obsazenosti, průtoky větrání a klimatické podmínky, které mohou během budoucího provozu nastat. Výsledkem je rozmezí výkonových a energetických potřeb, které při návrhu dává projektantům mnohem větší jistotu než konvenční normové výpočty. Na jedné straně se v běžném provozu často jedná o nižší výkony oproti normovému výpočtu (tzn. nižší nutné investice do technologie při zachování jistoty), na druhé straně simulace může odhalit extrémní výkony potřebné při zprovozňování budovy (bez obsazenosti = bez vnitřních zisků). Pro projektanty je tak indikována potřeba rozdělení výkonů do stupňů z pohledu využití instalovaného výkonu, možné dočasné zálohy zařízení apod.
  • Analýzu použití různých průsvitných prvků, volby typu zasklení a stínicích prvků, různé regulace aktivních stínicích prvků, simulace komplikovaných stínicích prvků (žebra, perforace). Výsledkem je zjištění vlivu na energetickou náročnost budovy a instalované výkony, případně doporučení způsobu provozování stínicích elementů.
  • Simulaci vnitřního prostředí při uvažování konkrétního systému vytápění nebo chlazení s definovanými instalovanými výkony – analýzu četnosti překročení sledovaných teplot při různých provozních profilech zátěže a větrání za různých klimatických podmínek. Výsledkem je zhodnocení, při jakém instalovaném výkonu zařízení lze dosáhnout požadovaných parametrů tepelné pohody ve vnitřním prostředí.
  • Analýzu funkčnosti a použitelnosti tepelně aktivovaných betonových konstrukcí (TABS) pro vytápění a chlazení v dané budově (vnější a vnitřní tepelná zátěž, úroveň větrání, klimatické podmínky apod.). Výsledkem je informace pro projektanty, zda vůbec, případně za jakých podmínek je možné použít TABS pro úpravu vnitřního prostředí.
  • Simulaci pokročilého energetického systému budovy složeného z inovativních technických prvků a regulace – např. kombinace FV systému a tepelného čerpadla / chladicí jednotky, použití hybridních fotovoltaicko-tepelných kolektorů, nárazníkové akumulace, sezónní akumulace tepla a chladu v podloží prostřednictvím pole zemních sond, systémů nízkoenergetického chlazení, využívání odpadního tepla z chlazení apod. – realistické zhodnocení potenciálu úspor, nastavení regulačních strategií pro plné využití potenciálu technologického řešení. Výsledkem je ověření dimenzování zařízení, optimalizace návrhu zdrojů s proměnným výkonem pro dosažení určitého energetického standardu.
  • Analýzu funkce specifických prvků v technických systémech budovy, typicky zvlhčování nebo odvlhčování, možnosti zpětného získávání vlhkosti apod. Výsledkem je energetická náročnost různých způsobů v konkrétní aplikaci a budově, spotřeba vody, zisk vody (pro letní zalévání) apod.


V případě speciálních požadavků nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.