European Real Life Learning Lab Alliance – EURL3A

Registrační číslo: EAC – 2012-0600
Poskytovatel: Evropská komise
Řešitel: prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Zahájení: 01.01. 2013
Ukončení: 30.06. 2014
Partneři: Cauberg Huygen Raadgevende Ir, Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana, Metronik, VUPS Praha, Zuyd University CvB (koordinátor)

European Real Life Learning Lab Alliance (EURL3A) byla pilotním projektem v rámci evropské iniciativy spolupráce mezi akademickou sférou a praxí zpracovávaný v období 01/2013 – 08/2014. Cílem této iniciativy bylo utváření tzv. Knowledge Alliance (KA), která nastavila koncepční a efektivní spolupráci mezi oblastmi vysokoškolského vzdělávání, výzkumem a praxí a pomohla překlenout mezery v této spolupráci. „Real Life Learning Lab“ koncept (RLLL), pomohl zkvalitnit a zatraktivnit vzdělávání v technických oborech a spojil výukovou i výzkumnou teorii s praxí. Projektu se zúčastnili partneři ze tří evropských zemí: Universita ZUYD a Huygen Instalatie Adviseurs z Nizozemí jako partner z praxe, Universita v Lublani a Metronik jako partner z praxe a ČVUT FSv a UCEEB společně s VUPS za ČR.
V rámci RLLL řešili studenti v rámci studentských projektů, bakalářských a diplomových prací reálné úkoly v praxi a ve výzkumu za odborného dohledu a ve spolupráci se špičkovými výzkumnými pracovníky a oborníky z praxe.  Během tohoto procesu byly teoretické znalosti propojovány s praxí. Regionální Knowledge Allince sloužila jako platforma pro výměnu společně řešených témat.
V rámci projektu EUR3A byl RLLL koncept ověřován na ZUYD University v Heerlenu, na University of Ljubljana ve Slovinsku a na ČVUT v Praze na FSv a UCEEB. Součástí projektu byly semináře a workshopy pro studenty, domácí a mezinárodní stáže ve firmách a na partnerských univerzitách. Na projektu aktivně participovalo ze tří zemí na 180 studentů v bakalářského a magisterského studia, 13 Ph.D. studentů, téměř 60 pedagogů a výzkumných pracovníků a více než 150 partnerů z praxe. RLLL tématem zpracovávaným českými i zahraničními studenty ve spolupráci s vědci a partnery z praxe byl návrh pokročilé multifunkční experimentální budovy UCEEB-MEB v Buštěhradě splňující nejvyšší požadavky na udržitelnou výstavbu.