Experimentální a numerický odhad únosnosti zářezu v nosnících z konstrukčního dřeva v obecném místě pomocí LEFM

Registrační číslo: GA21-29389S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: Ing. Jan Pošta, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2021
Ukončení: 31.12. 2023
Partneři: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i, Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta

Projekt má za cíl testovat a kvantifikovat schopnost predikce iniciace šíření trhliny z místa se zářezem v nosníku z konstrukčního dřeva, a to v libovolném místě nosníku. Za účelem odhadu únosnosti v daném bodě bude vytvořen numerický model, který je schopen pomocí FEM a LEFM zjistit energetickou bilanci při uvolňování spojitosti modelu v daném bodě – uzlu. Tato hodnota bude porovnána s hodnotou získanou pro daný komplexní lomový mód pomocí materiálových zkoušek lomových vlastností malého měřítka na referenčním a běžném konstrukční dřevě v Evropě, tedy smrku ztepilém. Pro srovnání spolehlivosti předpovědi na základě materiálových vlastností měřených na malých vzorcích bude provedeno 200 experimentů na nosnících velkých rozměrů se zářezem, které zodpoví tyto základní otázky výzkumu, tedy:

  • Je možno použít rychlost uvolňování deformační energie v daném módu lomu pro predikci téhož na velkých nosnících o rozměrech vyskytujících se v praxi?
  • Jak velký je vliv změny orientace letokruhů na lomové charakteristiky dřeva?