Kvalitní a udržitelná veřejná výstavba: funkční specifikace, rozhodování a komunikace ve stavebních projektech

Registrační číslo: TL02000357
Poskytovatel: TA ČR - Program ÉTA
Řešitel: JUDr. PhDr. Jiří Plos
Zahájení: 01.01. 2019
Ukončení: 31.05. 2021

Hlavním cílem projektu je vytvoření manuálu, který popíše proces přípravné fáze stavebního projektu s důrazem na participativní design, mezioborovou spolupráci a udržitelnost stavby. Knihu doplní informační web nabízející vedle elektronického dokumentu také vzory zadávací dokumentace, knihovnu metod včetně šablon pro jejich využívání a příklady dobré praxe. Manuál a další výstupy vyjdou z podkladové studie zaměřené na potřeby a problémy měst a evaluace dostupných metod a realizovaných projektů. Postup bude ověřen ve dvou obcích, pro které bude vytvořena funkční specifikace budovy. Výstupy projektu nabídnou obcím komplexní znalostní základnu pro zadávání kvalitních stavebních projektů a podpoří spolupráci mezioborových týmů při přípravě projektů udržitelných veřejných staveb.