Nabízíme řešení pro maximální využití odpadů ze staveb a demolic

Aktualita, 30.06.2022
Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT podporuje společně se svým průmyslovým partnerem AZS Recyklace odpadu, s.r.o, šetrné demolice, které vedou k efektivnějšímu využívání odpadních materiálů.

Tým Kompozitní konstrukce ČVUT UCEEB pod vedením Ing.Terezy Pavlů, Ph.D. testuje a vyvíjí možnosti, jak v maximální možné míře přejít na bezodpadový systém v recyklaci a opětovném využití stavebních a demoličních odpadů. Základem je předdemoliční audit, který určí, jaké materiály je možné vytřídit, odhadne jejich množství a navrhne postup jejich dalšího zpracování.

Na základě předdemoličního auditu umíme nejen poradit, ale i zajistit kontejnery a velkoobjemové vaky pro třídění jednotlivých materiálů ze stavby a demolice. Zprostředkovaně pak zajistíme jejich odvoz k dalšímu zpracování:
  • zpětný odběr stavebních odpadů opětovně zpracovatelných výrobci daných materiálů (keramické tvárnice, sádrokartonové desky, OSB desky, tepelné a akustické izolace a další),
  • recyklace bez možnosti zpětného odběru – většinou se jedná o materiály z demolic, které sice není možné třídit, ale mohou být zpracovány v recyklačním středisku (betony, železobetony, betonové podlahy s rozptýlenou výztuží, zděné konstrukce atd.),
  • další konstrukční prvky a materiály, jako jsou například dřevěné konstrukční prvky, výplně otvorů apod., budou vytříděny ze stavebních a demoličních odpadů a nabídnuty k dalšímu využití.

Úspěšné řešení povede ke snížení zátěže skládek a nároků na těžbu primárních surovin, a tím pádem i k snadnějšímu přechodu na oběhové hospodářství. Navíc je z dosud publikované literatury zřejmé, že využití odpadních materiálů při produkci nových výrobků vede ke snížení jejich uhlíkové stopy.

Další motivací je ekonomické hledisko. Úspora vstupních surovin pro výrobce stavebních materiálů spolu s úsporou developerů a stavebníků na poplatcích za skládkování, u kterých se navíc předpokládá jejich budoucí zvyšování, povedou ke zlepšení tržního potenciálu všech zúčastněných. Dále při správně provedeném zpětném sběru ze staveb dojde ke snížení emisí a lepšímu využití dopravy stavebních materiálů. Toho by mělo být docíleno logistickým řešením, kdy by v rámci dodávky nových materiálů na stavbu byl při zpáteční cestě odvezen vytříděný stavební odpad k dalšímu zpracování.