Nature-Based Solutions integration to Local Urban Critical Infrastructures Protection for a Climate Resilient Society

Registrační číslo: 101121210
Poskytovatel: Evropská komise program Horizont Evropa
Řešitel: Michal Sněhota
Zahájení: 01.09. 2023
Ukončení: 31.08. 2026
Partneři: University of Minho

NBSINFRA podporuje zlepšení ochrany místních městských kritických infrastruktur před přírodními a člověkem způsobenými riziky prostřednictvím společného navrhování a spoluvytváření řešení založených na přírodě (NBS) pro společnost odolnou vůči změně klimatu. NBSINFRA prokáže, že řešení založená na přírodě jsou: (a) technicky proveditelná pro ochranu kritických infrastruktur před nebezpečími, b) společensky přijatelná a nákladově efektivní v místním měřítku; a c) účinně schopná zvýšit postavení komunit prostřednictvím zvýšení jejich ekologické, sociální a ekonomické odolnosti. Za účelem dosažení těchto cílů zřídí NBSINFRA pět (5) reprezentativních evropských regionů se stejným počtem "městských laboratoří". Městské laboratoře NBSINFRA budou hodnotit nákladovou efektivnost NBS při ochraně místních zdrojů a jejich vliv na životní prostředí. infrastruktury a budou maximalizovat svůj dopad na základě řešení, která budou vlastněna občany a spoluvytvářena koncovými uživateli a správci. a občanskou společností. NBSINFRA poskytne soubor nástrojů, které mohou různé zúčastněné strany a společnost použít k porovnání a výběru nejvhodnějších řešení. účinných NBS pro ochranu místní kritické infrastruktury, přičemž hlavním cílem je podpora posílení místní městské kritické infrastruktury a jejího využití. infrastruktury proti nebezpečí prostřednictvím společného navrhování, společného monitorování a společného vytváření NBS pro udržitelnou a odolnou společnost.