Navrhujeme centrální zdroj tepla pro Pražskou tržnici

Aktualita, 6. 6. 2024
Památkově chráněný areál bývalých ústředních jatek v Holešovicích, který od roku 1983 slouží Pražanům jako tržnice, projde v příštích letech celkovou revitalizací a modernizací. Výzkumný tým Obnovitelné zdroje energie z oddělení Energetické systémy budov ČVUT UCEEB pro něj zpracovává studii využití tepelných čerpadel jako centrálního zdroje tepla. Její výsledky poslouží při plánování rekonstrukce jednotlivých objektů.  

V rámci energetické rozvahy stávajícího a budoucího provozu budov jsme určili výkonové požadavky a energetické potřeby (vytápění, chlazení) jednotlivých objektů tržnice pro návrh a bilanci různých typů zdrojů tepla a chladu. Studie porovnává varianty nasazení tepelných čerpadel země-voda se zemními vrty, tepelných čerpadel voda-voda s odběrem tepla z vltavské vody, tepelných čerpadel vzduch-voda, plynových kotelen a kogenerační jednotky a dále jejich kombinace. 

Výpočty provádíme v hodinovém kroku pro detailní vyhodnocení využití instalovaného výkonu a potřeby záložních zdrojů tepla/chladu. Výsledkem je porovnání energetických parametrů (spotřeby energií, účinnosti systémů), ekonomických kritérií (investičních a provozních nákladů) a environmentálních měřítek (emisní náročnosti) jednotlivých variant a definice okrajových podmínek pro budoucí rekonstrukce jednotlivých hal.