Připravili jsme koncept komunální energetiky pro město Slaný

Aktualita, 14. 09. 2023
Ceny energií hrají v rozpočtu měst a obcí důležitou roli a řada jejich zástupců hledá způsoby, jak energetickou náročnost jimi provozovaných objektů snížit. Začátkem roku 2023 si proto město Slaný objednalo u ČVUT UCEEB koncepční studii komunální energetiky.

Koncept jsme založili na výstavbě fotovoltaických systémů na městských budovách s možností vzájemného sdílení této energie, tak jak to předpokládá nově navržený zákon LEX OZE II. Potenciál instalace fotovoltaiky jsme uvažovali pro školská zařízení, městský úřad, nově zrekonstruovaný zimní stadion a čistírnu odpadních vod. U každé budovy jsme nejprve museli zmapovat základní provoz na základě obhlídky a diskuse s místním správcem, získat data o spotřebě a změřit dispozice střech pro instalaci fotovoltaických panelů. Výsledek ukázal, že objekty mohou být během roku v rámci komunity energeticky nezávislé na odběru elektrické energie až z 55 %. Klíčem pro efektivní a ekonomický provoz bude právě vzájemné sdílení energie a chytré řízení toků bateriových úložišť.
Zároveň během jara a na začátku léta provedli výzkumníci z našeho týmu pro participativní plánování a design první fázi participativních aktivit souvisejících s plány města Slaný ohledně nového způsobu využití volného pozemku v lokalitě Na Dolíkách v západní části města. 
Prvním úkolem bylo mapování zúčastněných stran za účelem identifikace důležitých aktérů a zájmových skupin, na které bude mít budoucí využití pozemku významný vliv, nebo jejichž činnost je naopak důležitá pro město jako celek. V rámci tohoto úkolu naši výzkumníci prověřili více než 100 subjektů, které následně popsali z hlediska docházkové vzdálenosti k řešenému pozemku, typu subjektu a oblasti působení. Analýzu doplňovalo vyhodnocení významu činnosti daného subjektu pro město, zvlášť jejich sociálního či komunitního přesahu. Ve výsledku bylo identifikováno 9 hlavních zájmových skupin (vedení města, občané bydlící v okolí pozemku, vzdělávací a výchovné instituce, zájmové spolky, sportovní kluby, náboženská uskupení, podnikatelé a jiné).

Aktuality/Slany2.png

V další etapě naši výzkumníci provedli 11 hloubkových rozhovorů s dříve identifikovanými názorovými lídry. Jejich účelem bylo zjištění potřeb a obav vůči danému pozemku a také obecně nálady v lokalitě. Poslední část první fáze představovalo online dotazníkové šetření podpořené možností zakreslování do tzv. pocitové mapy, v jehož rámci se občané mohli vyjádřit jak k lokalitě Na Dolíkách (důležitá a příjemná nebo naopak problematická místa), tak k městu Slanému jako celku (pozitivně i negativně vnímána místa, problematické úseky z hlediska pěší, automobilové a cyklistické dopravy, místa důležitá pro trávení volného času, návrhy na zlepšení). 
Odpovědi v grafické a textové podobě jsme následně důkladně kategorizovali a podrobili kvalitativní analýze. Výstupy první fáze šetření jsme předali městu Slaný v podobě závěrečné zprávy, která dále poslouží architektonickému ateliéru jako vstupní podklad pro soutěž o řešení daného pozemku. Druhou fázi participativních aktivit, které budou už přímo souviset s vysoutěženými návrhy, plánujeme na začátek roku 2024.

Aktuality/Slany3.png

Aktuality/Slany4.png

Článek uveřejněn se souhlasem města Slaný jako objednatelem koncepční studie.