Připravujeme podmínky pro vznik energetických komunit

Aktualita, 03.11.2022
Od února letošního roku běží spolupráce Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se Sdružením energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), Svazem moderní energetiky (SME) a společností PMAC na nastavení podmínek pro vznik a provozování energetických komunit v České republice. V druhé polovině října zahájil výzkumný tým Participativní plánování a design ČVUT UCEEB terénní část sociologického průzkumu vztahů v rámci komunitní energetiky, který poslouží jako zdroj podkladových informací pro další výstupy projektu.

Cílem projektu „Komplexní nastavení podmínek pro vznik a provozování energetických komunit v podmínkách ČR včetně pilotních projektů“, jehož poněkud dlouhý název pracovně zkracujeme jako „enko.cz“, je poskytnout Ministerstvu životního prostředí i jiným zainteresovaným orgánům státní správy nezávislou znalostní podporu při vytváření co nejvhodnějšího prostředí pro vznik a fungování energetických společenství v České republice, k jejichž prosazení je naše země zavázána evropskými směrnicemi 2018/2001/EU ze dne 11. prosince 2018 a 2019/944/EU ze dne 5. června 2019.   

Široká spolupráce má za cíl efektivní rozdělení povinností při plnění deklarovaných výstupů projektu, kterými jsou: Metodika zakládání a provozování energetických komunit, Manuál pro zhodnocení místního potenciálu pro vznik energetických komunit, Strategie pro rozvoj energetických komunit v rámci Modernizačního fondu a dalších dotačních programů, Vypracování strategie pro rozvoj energetických komunit s testováním předešlých výsledků v reálných podmínkách a Sociologický průzkum vztahů v rámci komunitní energetiky.
Právě tento poslední, pátý výstup, který je důležitý především jako zdroj informací pro ostatní výstupy, má na starosti hlavně tým Participativní plánování a design ČVUT UCEEB. Druhá polovina října proto proběhla ve znamení výzkumných setkání za účelem analýzy zainteresovaných stran a jejich role při rozvoji komunitní energetiky. Naši výzkumníci se snažili získat kvalifikovanou představu o způsobu a míře jejich zapojení do očekávaného vzniku energetických společenství​, zmapovat praxi, obavy a požadavky, představy o jejich roli v komunitní energetice, informovanost, hlavní partnery atd.

Setkání měla formu workshopů (skupinových rozhovorů a strukturovaných diskuzí), kterých se zúčastnili zástupci sektoru bydlení (developerů a spolků sdružujících zástupce bytových družstev, SVJ a soukromých vlastníků bytů), energetických soukromých firem (distributorů energie, dodavatelů energetických řešení atd.), nedotačního finančního sektoru (bank, investičních fondů, poradenských společností), samospráv (obcí, MAS, krajů a jejich příspěvkových organizací) a také specifických organizací v rámci státní správy (ERÚ, MPO, MŽP, MMR, ČEPS apod.).

Díky živelným a erudovaným debatám účastníků setkání se našemu týmu podařilo shromáždit bohatý materiál popisující představy relevantních aktérů o budoucí podobě komunitní energetiky v ČR, jejich naděje a bariéry. Během následujících týdnů tento materiál zpracujeme a následně budeme výsledky tlumočit dál zmíněným partnerům a adresátům projektu.

Projekt „Komplexní nastavení podmínek pro vznik a provozování energetických komunit v podmínkách ČR včetně pilotních projektů“ podpořila Technologická agentura České republiky v rámci programu BETA2.

Loga/Belch_aktualita_logo_enkocz.png