Připravujeme změny technických norem požární bezpečnosti staveb

Aktualita, 23. 5. 2024
Česká agentura pro standardizaci uzavřela s ČVUT UCEEB rámcovou smlouvu na řešení souboru 12 rozborových úkolů, jejichž výsledky ovlivní budoucí podobu technických norem ČSN. První z nich je zaměřený na požární bezpečnost vnějších kontaktních zateplovacích systémů fasád, mezinárodně označovaných zkratkou ETICS, které v tuzemsku představují nejrozšířenější technologii pro zlepšování tepelně-technických parametrů obvodových plášťů budov. 

Příslušné články technické normy ČSN 73 0810 vstoupily v platnost v roce 2016. Od té doby průmysl získal nové zkušenosti s projektováním a realizací ETICS, na jejichž základě vznáší požadavky na aktualizaci norem, aby odpovídaly současným postupům a řešily související problematické oblasti. Výzkumný tým Požární bezpečnost ČVUT UCEEB proto ve spolupráci s požární zkušebnou Pavus, a. s., Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a zástupci průmyslu provedl sérii velkorozměrových zkoušek podle nově připravované evropské metodiky pro hodnocení chování fasádních systémů při požáru.

Pomocí získaných dat vědecky a relevantně porovnáme všechny dosud proběhlé zkoušky ETICS a prověříme možnosti úprav technických norem, například minimálních požadovaných rozměrů vodorovných i svislých požárních pruhů, řešení odstupových vzdáleností, otevřenosti ploch atd.